OCR Output

Västerbottens läns allmänna
ungorelser

ar 1921.

Ser. B. Lan ds k an s! i e't. Nr 2.

Uppliises i Vilhelmina, Asele och Dorotea sock—
nars kyrkor.

Sedan Angermanälvens flottningsförening anhållit om fastställelse å Ang. sam—
förslag till nytt reglemente for foreningen har med anledning härav sam— mantride
manträde utsatts att äga rum inför landsfiskalen i — Åsele disrikt å gäst— ”i flottleds—
givaregården i Äsele den 14 instundande februari kl. 12 på dagen, då _ ärende.
skogsägare och andra, som av frågan äro initresserade, äga att sig inställa
för att i ärendet 'höras om de så akta nödigt.

Under tiden hållas handlingarna i ärendet hos landsfiskalen i Åsele
distrikt tillgängliga för dem, som önska därav på förhand taga del.

Umeå i Landskansliet den 17 januari 1921.
På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. Gustaf Heintz.

WUmeå 1941; TryckeritOren.—EFolket, u..p. a.