OCR Output

S e n
snön under föregående vinter. Denna snons verkan ansåg läraren kunna —
väsentligt förhindras genom att beskära grenarna så, att en del förgre—
ningar fingo en lodrät riktning. såväl som att de större och mindre
ansvällningar, som på grundstammar pläga uppstå vid förädlingsstället,
. med tiden ej utjämnas, utan derföre hellre ympa så långt ned på grund—
stammen som möjligt, äfven om på samma stam flera förädlingar för
barnens öfning företagas, torde också få vara hans ensak. Den ganska
rika trädgårdslitteratur såväl: svensk som tysk, som finnes, säger tvärtom,
att grundstammarna vid förädlingsstället med tiden blifva fullkomligt
jemna. . Af de yngre till hundratal af barnen förädlade fruktplantor hade
blott få gatt till, emedan barnen under ferierna ej behagat infinna sig
för att hålla marken fri från gräs i grundstammarnas närhet. Bär funnos
i riklig mängd, men bladen voro af förut nämnd orsak så skadade, att
endast nerverna funnos qvar. _Af blommor syntes ej några anordningar.
Köksväxtträdgården var också dåligt representerad. ”Bättre var då folk—
skoleträdgården i gurklandet Vesterås. De s. k. Vesterås gurkorna äro
dock cj annat jän drufgurkor, och på min fråga efter dessa blef jag
bjuden på Leckogurkor. som disponeras af första
läraren, upptager ett område af 24;68 ar med öfvervägande lerjord. —År
1876 ympades och utplanterades der 25 fruktträd, äpplen och körsbär,
hvilka alla på ett undantag när befunnit sig i sin fulla lifskraft med
riklig fruktsättning. Utom att de voro planterade fristående, bildade de
äfven bersåen. Köksväxtträdgården var inhägnad med en granhäck på
' några sidor, på de andra med en af sibiviskt ärtträd. Lärarens köksträd—
gård var genom häck skild frå);_barnens;a Barnens var indelad i 44 sän—
gar, 22 for gossar och 22 for flickor.. Savial gossarne som flickorna voro
or de öfversta. klasserna. — På hvar och en af sängatna odlades 6 olika
_ slags koksvixter, såsom dill, morötter, kål m. fl. ; Hvarje säng var eti—
ketterad. Gossarnes hade hvita etiketter och flickornas röda. — Alla etj—
ketter voro af tri och fästade på blåa käppar. Fron insamlas,
barnen och dels inköpas de. För inköp af frön och blomplantor äro 75
kronor årligen anslagna. Fröna sås af läraren i barnens närvaro uti
lave och plantorna utsättas af barnen på deras sängar, efter att jorden
på våren i allmänhet blifvit gräfd af gossarne. _PÅ hösten deremot låter
läraren gräfva det hela. Tva barn lgafva en säng tillsammans. ' Af dessa
får det ena barnet skörden det ena året och det m_ldra barnet eller s. k.
medhjälparen det andra året. Des%uton_l fans särskild fruktafdelning för
gossar endast, i hvilken de fingo lära sig ympa och okulera. De af bar—
nen förädlade fruktträden utdelas vsedan.n Pland _dem för att de skola
plantera dem vid sina hem. Och på så sätt blifva tridgardar äfven
—en folkets angelägenhet. AfveI} under t:erleyna 1_nfunn0 sig barnen
för att sköta sina plantor, hvilket jag sirskildt vill papeka sisom yz
terst nödvändigt. hosten \ffi äfven dessa barn frukt från lärarens
fruktträd, hvilket skall utgora en slags u_ppmuntmn för visad odlingsflit.
Ät()'['stod(;l'l af frukten delas cme_llap lararepersona_len, hvilken har sin
bostad vid folkskoleträdgården. Själfva folkskolan ligger på ett afstånd
derifrån vid foten af den i sitt slag unika Pfomenadplzzts_en Djikneberget.
Köping eller "Peking*, som är köp"mglte_rna% sm?kQamU på sin lilla arkitekto—
niskt skönn stad — den är derfore visst icke i nagon grad kinesisk — hade