OCR Output

— —

Stundom invändes: *här är för sltenigt*, ©hår är bara sand*. o. 3, v.

Det är klarts att sadana omstiindigheter betydligt försvåra arbetet och 2

fördyra kostnaderna, men annat in «de obotfärdigas förhinder» utgöra de
dock icke, — P

Såsom exempel för detta påstående tillåter jag mig anföra träd—
gårdsanläggningarna hos Fröken Augusta Bruhn och Folkskoleinspektoren
P. O. Lundkvist i Bygdeå samt vid prestgården i Bjurholm.

Hvar och en som firdats allmänna landsviigen genom Bygdeå har
. sikerligen, vid passerandet af poststationen i Skinnarbyn, icke kunnat
undgå att fästa uppmärksamheten på den derstädes befintliga smakfulla
och yppiga trädgårdsanläggningen. For icke sa linge sedan var der en—

dast en stenig, öde hed som de aldra flesta med säkerhet skulle ansett /

omöjligt att få något vackert utaf. Froken Bruhn var emellertid icke
af sådan tanke det har hon tydligen visat. Det var ej småsaker att
taga i tu med, ty jag är öfvertygad om alt öfver 100 lass sten blifvit
nergräfda, sådana stenar soni varit för stora att rubba hafva be—
händigt maskerats med planteringar och det hela är utfordt med synner—
lig smak. Tridgardens yta är visserligen ieke ovanligt stor, men då man
vet huru kort tid dess fullbordande tagit och huru obetydligt dess ega—
rinna tagit andras arbetskrafter i ansprak samt ser hvilket stort antal
växtvarieteter der inrymmas (ek, kastanier, flere sorters dubbla törnrosor
. jemte många flera sorter trid och buskar för att icke nämna det betyd—
liga antal blommor och koksviixter) må man ju med skäl kalla det hela
ett storverk. Inom området saknas heller icke en liten plantskola,

hvarifran traktens trädgårdsvänner kunna mot obetydlig kostnad erhålla ;

väl skolade plantor.

Genom att under sommarmånaderna på egen bekostnad plantera,
vattna och vårda en stor del af familjegrafvarna å kyrkogården ådaga—
— lägger Fröken Bruhn äfven sitt stora intresse for trädplantering och
blomsterodling.

En liknande verksamhet medför gifvetvis ett mycket godt inflytande
hos allmänheten, och önskligt vore att många sådana foredomen funnes.

Folkskoleinspektoren P. 0. Lundkvists egendom Berghem är belägen
ofvanför Bygdeå kyrkostad. Der såg, då anläggningen 1884 års höst på—
börjades sannerligen icke synnerligen lofvande ut, enär den högt belägna
platsen var både stening, bergig och obruten. Icke förty är der nu en
angenim och fin parkanläggning med stora löf— och skuggrika partier.

Vid Bjurholms prestgård hafva vi ett ypperligt bevis för att det
går an förskaffa sig yppiga parkanläggningar äfven på ren sand, t. 0. m.
trots det att vatten icke finnes att tillgå på närmare än på nära nog 1
kilometers afstind. — Vid föregående tillfällen har jag haft fran anföra
när och huru anläggningen kommit till stånd samt sedermera blifvit skott,
hvadan nu endast ma namnas att de lummiga buskgrupperna forete end,
isynnerhet på forsommaren, rent af anblick, öfverklädda som
de då äro med cerhorda massor af blommor.

Förutom de ofvannämnda tridgardarna finnas nog flera vackra sa—
dana ‘inom linet, der allmänheten är i tillfille att iakttaga de med trid—
gardsodlingens praktiska bedrifvande förenade fördelarna,

£