OCR Output

ll

/

Ro t 1

vudsakligen bestått uti i uppgörande af ritningar, planter‘ings’— och kost—
nadsforslag dels till nya och dels till utvidgning eller omläggning af äldre

© trädgårdar, utstakningar, anläggningars utförande, trädbeskäringar, häck—

klippning, frösåning, omplantering af krukväxter, plantering af såväl träd
och buskväxter som jemväl perrenna och ettåriga örtartade växter, gall—
ring och rensning af trädpartier och skogsparker, anskaffande af frön,
växter och redskap o. s. v. samt för öfrigt uti meddelande af råd och
upplysningar uti det som rörer trädgårdsodlingen och dermed i samman—

hang stående grenar.

1

Sammanlagda antalet af de genom min försorg under innevarande
år planterade växter utgör:
27 st. druktträd .
608 , parkträd
886. . — bärbuskar
1,384 , prydnadsbuskar och
8.615 , ‘hackvaxter," _

tillhopa 6,520 st. forutom örtartade växter och plantor. —Detta antal
ofverstiger fjolarets med 768 st. och är det hogsta antal som något år
uppnätts.. Från och med 1886—hafva hittills under min ledning blifvit
inom linet planterade 49,946 st. träd och buskar.

28 ritningar äro under. detta år uppgjorda.

Med anledning af de ritningarne åtföljande planteringsförslagen hafva
blifvit hemförskrifna 65 fruktträd, 468 parkträd, 522 bärbuskar, 1,792
prydnadsbuskar, 4,595 hickvixter och 1,084 örtartade växter.

Oberäknadt . jernvägs— och ångbåtsresor samt roddvägar har jag i
och för tjenstgöringen färdats 192,8 mil. ;

Skörden af trädgårdsalster har å de allra' flesta ställen slagit väl
ut. Bärbuskar och smultronplantor hafva lemnat ymnig afkastning och
samma har förhållandet i allmänhet äfven varit med kålslagen, ärtsor—
terna och rotsakerna.

Beträffande trädgårdsodlingens ståndpunkt inom länet, kan väl icke
sägas att den under detta ar företedt något ovanligt stort uppsving; dock
gifva alla tecken ofortydbart vid handen att den går framåt med sikra
steg.

— T linets stider planteras och förskönas oafbrutet. — Tnom stad
lärer under innevarande år, vid gator och på allmänna platser, plante—
rats omkring 300 alléträd. ©Vid stadens kyrka äro anläggningar under
arbete. Likaledes pågår arbeten for fortsatt plantering utefter gator
hvarjemte stadstriidgarden delvis undergår omläggning. Så &r fal—
let med stadsträdgården. i Skellefteå.

Vid de närmast städerna belägna byarne planteras nog heller icke
så litet pr år och det är väl numera åtminstone på de större platserna
ieke så värst många ställen der trädgårdstäppor eller träd helt och hål—
let saknas. Detta for en hvar glädjande förhållande bör utgöra en kraf—
maning till alla, som ännu ic_ke kommit sig för med att forskona
omkring sina hem, att oförtöfvat gripa verket an, så mycket heldre som
det borde börja för allmänheten ligga i öppen dag både att det lyckas
och lönar mödan,