OCR Output

Såe eer

ofi es

och i samma mån måste befolkningen för att icke duka under mer

. och mer slå sig in på boskapsskötsel. — Det blir således samma förhållande —
der som i kustlandet, att noder skall tvinga fram den för orten och

förhåtlandena mest passande och säkraste näringsgrenen.
Umeå i december 1895.

J. COwan-Nyberg.‘

(Bil. DJ
Länsträdgårdsmästarens tjensteberättelse för år 1895.

Till Vesterbottens Läns Kongl. Hushållningssällskaps Förvaltnings—
utskott, Umeå. i

För innevarande år får jag härmed vördsamt afgifva berättelse öf—
ver min verksamhet i egenskap af länsträdgårdsmästare.

Tjenstgoring har egt rum inom följande socknar: '

Umeå, stads— och landsforsamlingarne, Nordmaling, Bjurholm, Ör—

— träsk, Fredrika, Asele, Dorotea, Bygdeå, Nysätra, Löfänger, Skellefteå,

Byske, Jörn, Norsjö och Malå. * :
Uti nämnda socknar hafva följande ställen och personer besökts:
Länsresidenset. f

Länets Landtbruksskola.

Sandvik, Enkefru Stenman och Forvaltaren A. Tunell.

Tegs by, Lotsåldermannen Jonsson. Hemmansegaren Bostrom och
byns folkskola. . 3

Röbäck, folkskolan.

iFridhem, Fabrikör 'Pettersson.

Agniis, Inspektoren J. Schmidt och Hemmansegaren A. Lindstrom.

Håknäs, Patron G. Heeggstrom. k

Lefvar by, Enkefru _ A. Viklund, Kronolänsman N. Hiaggstrom, Enke—
fru M. Lundberg, Friherrinnan Arctsedius, Begmfningsplatsen, Dolåtor HL
‘Melén, Handlanden G. 0. Lundmark och Kapten C. M. Bodén. *

Vallens by, Herr V— Turdfiell, KyrkosArden, Prostgården, Hand—
landen Stromberg, Kommissionärén G. A. Landstrom och Folksk(;lan_

Olofsfors bruk. j

Rundviks Sagverk.

Afva by, Herr Robert Biicklund.

Sunnansjö, Enkefru Tundal, . +

Bjurholms by, Urmakaren G. Jonsson, Doktor Kempe, Kyrkoherden
Markgren, Kronolänsman Ohrman, Kommunalordföranden J, Jonsson, Hand—
landen J, Lundberg och Skolläraren V. Bäckström,

*