OCR Output

&
*,

22 80 —.

i
t

får anses säkert, alldenstund nästan alla redskap öfvertagits af åts'killliga

personer i Tärna. v

Hvad förnämsta vilkoret för att drifva ett mejeri eller mjölktilllgån— x

gen beträffar, så är detta i Björkfors by ett bland de bästa, ty. inom

byn . produceras arligen mycket ligt beräknadt omkring 100,000 liter

mjölk, hvilket är betydligt mera in hvad som förarbetas vid de flesta
inom länet _ Och kommer ett mejeri till stånd derstädes, skulle
mjölktillgången — inom några — år fördubblas, alldenstund byn ännu eger
oerhörda arealer, som endast behöfva rödjas för att bringas till att bära
foder. Dessutom finnes inom byn ypperliga vattenfall frin hvilka kraft
att drifva kerna och separator, om så erfordras, utan synnerlig kostnad
—kan erhallas. . Transporten af produkterna utgör största svarigheten,
men detta torde inom några år blifva afhjelpt, då den nu projekterade
väganläggningen blir utförd.
Att icke inventarierna i försöksmejeriet nu öfvertogos af Björkfors
: byamän och mejeriet af dem fortsattes berodde på, att inventarierna ej
voro afsedda för ett permanent mejeri och att inga lämpliga lokaler för
ett sådant funnos att få hyra samt att frågan var för ny för att mei
ens kunna genomföras. _Det finnes emellertid den allra bästa anledning
l ullalande f — den förmodan, att det i en ej så synnerligt aflägsen
fI‘apltid kommer att uppföras ett mejeri i Bjorkfors och har forsoksme—
Jeriet i någon mån bidragit härtill, då har för visso den derpa nerlagda
kostnaden näppeligen kunnat anviindas for ett bättre ändamål. 3

Få trakter af vårt land kunna, då det är fråga om gynsamma na—
turliga — betingelser for boskapsskötseln, milta #ig o med Tärha, ”Den do
stides på fjellsluttningar och i dalar radande viixtligheten erbjuda nem—
1__1gen ett bete och en slåtter, som i yppighet ej blott paminna om utan
afv'gn närma. sig i förra fallet Alpernas och i senare Hollands.. Som ett
beVIS_här'på må anföras att i Björkfors by, som utsynades från kronan för
omkring 50 år sedan och i skatt motsvarar U/g mantal. > tunnor), for
narvarande underhålles förutom ungnöt och hästar omkring 80 kor, hvil—
ket är 3 gånger större än det antal, som underhålles å samma skatt i We—
sterbottens kustland, der 25 å: 30 i kor på 1/, mantal anses for stor—
artadt. i

Men på samma gång torde det ej heller finnas mången om ens nå—
Son trakt af vårt land, der menniskan så litet som i Tärna tager vara
P4 rikedomar af detta slag, ty fransedt i Björkfors, Lajsholm och å ett
bar ställen är jordens kultur ringa, ja, å några ställen så godt som ingen.
ä Utom okunnighet och mången gång äfven liknojdhet är, efter hvad
inig inna, fornimata orsaken till detta ringa intresse för mo—
dernäringen den, att befolkningen alltfor mycket förliter sig på ripfångst
och under vår och .höst samt äfven sommar egnar för mycken tid åt
h:ske 1 stället för att under dessa årstider utfora en del rodjning, dik—
ning och begödsling af Hen till slåtter afsatta marken för att samedelst
genom boskapsskotseln förskaffa sig en större och säkrare inkomstkälla .
än dgn Nuvarande, — Emellertid börjar fisket i Tärna såväl som på alla
andra 'ställen, der det for hardt anlitas, med hvarje blifva mindre gifvande