OCR Output

eer F 1e

erhållits 1583,3 kg smör; till sötmjölksystning 369 liter, hvaraf erhallits
3 st. ostar vägade tillsammans 39,4 kg och till skumostberedning 2,413
liter, hvaraf, erhållits 17 st. ostar vägande 204,4 kg. Dessutom hafva
leverantörererna erhållit 1,555 liter skummjolk, 439 liter kernmjölk och
2,080 liter vassla, hvilken senare af dem turvis inkokats till hushålls—
mesost.
Hvad utbytet af mjölken beträffar, har mjölkåtgången till 1 kg smör
varit mycket stor; den har nämligen vexlat emellan 26,8—33,9 samt i
medeltal varit 30,6 liter. Detta förorsakades af att mjölken, i brist på

kärl, stundom redan efter 12 timmar maste skummas och att afkyInin—
— gen, i brist på is, icke var fullständig — under varma dagar kunde tem—
peraturen i afkylningskaret uppgå ända till —|— 129 C. — samt möjligen
äfven af mjölkens egen beskaffenhet.

Olägenheten häraf har emellertid till fullo utjemnats af, att mjolk—
åtgången till 1 kg skumost varit anmärkningsvärdt liten, nemligen lägst
10,6 och högst 13;3 samt i medeltal endast 11,8 liter.

* _ ‘Fill 1 kg fiarsk och osältad helfet ost åtlgick 9,3 liter mjölk, Detta
utbyte är omkring 15 %/, större än det, som i medeltal uppnås vid me—
jerierna i kustlandet och ådagalägger, att mjölken i Björkfors måste haf—
va varit mycket fet.

Det framstälda smöret var åtminstone i färskt tillstånd utomordent—
ligt godt och hr Meyer i Mo, som erhöll en fjerding deraf som prof, ytt—
rade derom, att det var *särdeles välsmakande* samt att han derför ville
betala '1,49 pr kg eller 20 öre mera pr kg än för bästa sort af s. k.
bondsmör.

Skummjölksosten, hvaraf hr M. likaledes erhållit prof, betalade han
med 45 öre pr kg eller 10 öre mera än hvad han gaf för sådan ost från
mejerier i Norge.

Som, synes äro dessa priser jemförda med priserna i kustlandet
mycket låga, men enligt senare underrättelser ifrån Bjorkfors finnes for—
hoppning om att å andra ställen i Norge, nemligen Wiifsen och Hemnäs,
erhålla betydligt mera för desamma.

De helfeta ostarne åter inköptes af undertecknad efter ett pris af 10 öre
för litern för den mjölk, som åtgått till desamma — — motsvarande omkring
1 kr. pr kg firsk ost — samt medfördes till Umeå för att der lagras.

Det ekonomiska resultatet af mejeriaffären i Björkfors kan icke, då
detta nedskrifves, i sin helhet uppgifvas, emedan större delen af pro—
dukterna ännu äro osalda. Utan tvifvel torde det dock: komma att
ådagalägga, att mjölken förädlad i ett mejeri lemnar betydligt större
behållning än förädlad i hemmet.

Forsoksmejeriet sköttes, såsom i det föregående är nämndt, af un—
dertecknad med biträde af madame Cajsa Eriksson i Björkfors, hvilken
under tiden blef så inöfvad, att hon emot slutet kunde anförtros att
utföra arbetena i mejeriet ensam. | Mejeriet omfattades med stort intresse
ej blott af allmogen i Björkfors och isynnerhet af dem, som ditlevererade
mjölk, utan äfven af allmogen i närgrä_nsande byar, hvilka besökte
detsamma och derunder med odelad uppmärksamhet foljde arbetena.
Att mycket af det som derunder inhemtades äfven kommer att tillämpas