OCR Output

+7

— 34 —

M., och det med rätta, bidragit till att forbittra smoret. _ Men dock lem—

nade det fortfarande mycket öfrigt att önska, och en fortghende forbitt—

' ring. af detsamma vore alldeles nödvändig, om det skulle kunna bestå
i kampen.emot det prisbilligare, hållbarare och i allmänhet äfven renare
konstsmöret, hvilket senare på grund af dessa egenskaper under de sista åren
fått en allt och större användning. Vid mitt besök betalade
hr M. endast 0;90 å 1,20 pr kg för natursmör, alldenstund han erhöll
1:ma konstsmör för 0,70 & 1 kr. pr kg: — Hvad beredningen af smoret vid—
kom, så vore det, på grund af att största delen deraf tillverkades under
sommaren och detta icke kunde marknadsföras förr än under vintern
vid slädföre, alldeles nödvändigt att det bereddes af en frisk och god
grädde, saltades temligen starkt, d. v. s. 8 å 10 *, med smorsalt icke
koksalt och att det arbetades mycket väl. —Och 'beträffande embalaget
vore näst s. k. smördrittlar vanliga byttor, rymmande från 10 till 25 kg,
med ungefär samma diameter som höjd och tillverkade af björk eller
*kälgran*, de bästa. Före användningen skulle kärlet väl urlakas med stark
enlag, på det smöret icke måtte taga åt sig, någon bismak af triet.
Med. dessa upplyssningar återvände jag till Björkfors, der intressen—
terna i försöksmejeriet efter förut erhållna föreskrifter under tiden i ord—
ningstält lokaler m. m. för detsamma. . Dessa ‘bestodo af en matbod och
en bagatstuga med två rum. Den förstnämda var inredd till mjölkens
afkylning och för detta ändamål försedt med ett större kar, till hvilket
vatten inleddes ifrån en utanför byggnaden rinnande bäck på så sölt,
att kallt vatten istindigt strömmade in vid karets botten och fann. ut

genom ett hål vid karets ofre kant. Af bagarstugans båda rum var det"

större inredt till arbetsrum och der voro således kerna, ostkar, ostpress
m. m. placerade. Det andra var inredt till ostförvaringsrum.*)

I forslaget ingick endast beredning af smör, men då härigenom all
skummjölk hade måst återtagas af leverantörerna och detta utgjort mera
in hvad som kunnat direkt användas i hemmen, hade husmödrarne sjelfva
måst förädla öfverskottet, hvilket åter skulle hafva inverkat menligt på
det ekonomiska resultatet af rörelsen utan äfven nästan helt hållet un—
danskymt den mejerihandteringens stora förtjenst att i vanliga fall befria
husmodern från allt bestyr med mjölken, tillverkades derför äfven skum—
mjölksost på försöksmejeriet. De ostredskap, som jag låtit ditsända sam—
tidigt med de öfriga redskapen i och för beredning af några sötmjölksostar
såsom prof, kommo derför väl till pass.

Den 29 juli tog mejeridriften i Björkfors sin början och inmättes
samma dag ej mindre än 360,4 liter mjolk af tillsammans 8 leverantörer,
af hvilka en hade endast en ko. Dagen derpå var mjölktillförseln 359;1
liter men derefter mindre;, ty på grund af for litet redskap måste 3 le—
verantörer uppsägas. Efter att hafva varit i gang i 21 dagar upphorde
meéjeriet den 19 augusti; Den dagliga mjölkmängden vexlade härunder
— med undantag af de tre första dagarne — emellan högst 241 och lägst
206,7 liter samt utgjorde sista dagen 221,1. Sammanlagdt inmättes 5,060,8
liter, hvilka användts sålunda: — Till smörberedning 4,691,8 liter, hvaraf
TP lT G emma /

*) För kuriositetens skull tillåter jag mig bifoga 2:ne af undertecknad tagna fotogra—

&
fier af ‘ett par anordningar vid detta forsoksmejeri.
em