OCR Output

at on
det och då utsigterna att lyckas häruti äro lofvaflde«, far man hoppas,
att marknaden for norrlandsosten äfven skall blifva bättre.
I imedeltal har for osten erhallits 1 kr. pr kg.

Boskapsskötseln.

Oaktadt oerhorda fodermassor redan tidigt på nyåret började hit—
föras med jernviig soderifran, var sistlidne vinter en for boskapen mera
an vanligt svår tid, ty som vanligt var man ej så försigtig att redan
från hösten tillräckligt minska kreatursantalet i proportion efter foder—
förrådet. : Häraf hafva landtmännen emellertid hemtat lärdomar som de
troligtvis aldrig skola glömma, ty det kostar pengar att forsla foder lån—
gå vägar, stundom 15 mil och deröfver, efter häst och att på auktioner
betala råghalm med 1 kr. och deröfver pr lispund för att dermed endast
”hålla lif* i djuren. Och om så är har året trots sina förluster ändå varit
af 'stor nytta. :

Forsoksmejeriet i Björkfors by i Tarna jamte nagra iakttagelser derstades.

Sedan Bjorkfors byamiin forbundit sig att till ett forsoksmejeri
derstädes leverera all den mjolk, som de icke hade direkt anviindning
för i sina hushall, samt att kostnadsfritt så väl upplåta lokal for meje—
riet som ock tillhandahålla erfoderlig vedbrand och is*), emot att de
som ersättning härför skulle åtnöja sig med den utdelning, som kunde
bli, sedan de framstälda produkterna blifvit försålda, lemnade Hushåll—
ningssällskapets Förvaltningsutskott ett forslagsanslag af hogst 300 kr.
till anordnandet och drifvandet af ett sådant mejeri under några veckors
tid i Björkfors. 5

Andamalet med detta forsoksmejeri var, att allmogern såväl i Björk—
fors som ock i närgränsande byar skulle få tillfälle att genom besök i det—
samma erhalla praktisk undervisning uti mjölkhushållning och dels att ge—
nom detta utröna huruvida det inom Björkfors by funnes mojlighet att
drifva ett. mejeri. Då det härvid var nödvändigt att hafva kännedom
om de fordringar Norrmännen, hvilka uppköpa i det närmaste alla inont
Tärna tillverkade ladugårdsprodukter, uppställa på desamma, besökte jag
derför, innan mejeriet tog sin början, Mo i Norge, som —är Tärnaboarnes
förnämsta marknadsplats. Af hr L. A. Meijer derstides erboll jag
med stor och förekommande beredvillighet en hel del värdefulla upp—
lysningar, af hvilka jag tillåter mig att här anföra de viktigaste, allden—
stund de äfven hafva sitt värde för öfriga delar af länet och i synner—
het Lappmarken.

Hr M. hade sedan flere år tillbaka betalat : allt det smor som han
uppköpte efter qvalitet och hade för detta ändamål indelat det i 5 klas—
ser med en prisskilnad af 5 å 6 öre pr kg mellan hvarje klass eller till—

. sammans en skilnad af 30 öre pr kg emellan bästa och sämsta qvaliteer.

Denna prisskilnad hade i hög grad och mera än något annat, påstod hr
F » P

*) Isen måste sedermera utbytas emot vatten som kylmedel, alldenstund det icke
fans lämpligt material att täcka den med.