OCR Output

er J2 —

>

liter mjolk mera in i fjol.

Under 1895 hafva 40 mejerier varit i verksamhet, Till dessa har
under samma tid levererats 2,959,700 liter mjölk eller 681,800 liter min—
dre än vinder 1894, — Af mjölken har det mesta fortfarande användts till
beredning +af helfet ost, hvaraf erhallits omkring 227,600 kg. fullmogen
vara. Efter ett medelpris af 1 kr. pr kg. hafva mejerierna under
aret inbringat länet 227,800 kr., hvilket med ej mindre än ofver 80,000
krs eller 96. 9/, understiger värdet af 1894 tillverkning.

Ostens beskaffenhet har vid de flesta mejerier varit god men vid
några har den lemnat mer och mindre öfrigt att önska. — Orsaken till det
senare har i allmänhet varit olämpliga anordningar och —— i synnerhet
bristfälliga lagringslokaler, men vid ett par lokaler har den, hvad värre
är,'_äfven varit vårdslös skötsel. Och att det kunnat gå så långt, vill
jag tillskrifva den omständigheten, att vederbörande vid valet af mejer—
skor ofta fästa sig för mycket vid deras lönepretentioner och for litet
vid deras duglighet och intresse for yrket samt sedan uraktlita att kon
trollers vdem. — SA t "ex. hHade vid ifragavarande mejerier hvarken fore—
ståndarne eller någon annan af styrelseledamöterna, efter hvad de sjelfva
berättat för mig, icke på flere månader varit ens inne i ostförvarings—
rummet och ännu mindre underkastat osten nagon granskning.

Att ostens qvalitet dock i genomsnitt mer och mer förbättras derpa
lemnar andra allmänna svenska ostutställningen i Stockholm i våras ett
lika enastående som glädjande bevis. © 1 densamma deltogo nemligen från
Westerbottens län 29 mejerier med tillsammans 47 nummer, ‘hvilka till—
erkändes ej mindre in 2 hederspris,— 2 forsta och 4 andra pris samt
14 hedersomniimnanden — 22 pris eller af 47 nummer 46,8 */. prishe—
lönade, under det att af återstående 16 nummer inom samma klass och ut—
stilda fran andra lin blott 1 eller 6,2 % tillerkändes pris. D& en jem—
forelse med andra lin kan vara af intresse, tillåter jag mig att ur redo—
gorelsen for utställningen meddela, att Ostergotlands lin, som kom We—
sterbottens närmast af 30 nummer fick 14 eller 40:7 9/, prisbelonade;
Skaraborgs lin fick af 46 nummér 13 eller 28.3 9 belönade; Söderman—
lands fick af 43 nummer 10 eller 23,3 *, belönade samt Jemtlands af

18 nummer 3 eller 16,7 */, belonade. — Westernorrlands och Norrbottens

län fingo på hvarsina 2 nummer intet pris.

Utom alla dessa pris fick länets mejerier äfven ett annat och mye—
ket större erkännande bestående deruti, att Landtbruksstyrelsens chef,
Ofverdirektor Odelberg, i sitt tal vid öppnandet af utställningen bland
annat yttrade, att ehurn mejerihandteringen inom Westerbottens län vore
af nyare dato; den det oaktadt hade ryckt fram i främsta — tedet. Matte
den nu blott alltid kunna bibehålla sig' på denna. plats!

Ostpriset har under hela året varit lågt, beroende på den svåra kon—
kurrens mejerieena haft att utkämpa med mejerierna inom södra och
mellersta Sverige, hvilka tillfölje af de låga prisen på smörmarknaden
mer och mer börjat kasta sig in på ostberedning. Atgärder äro emeller—
tid vidtagna för att bereda afsättning för den sydsvenska osten på utlan—

Si

3

meje;rierna inom Löfångers socken, hvilka i år haft sammanlagdt 60,000 _

i
4