OCR Output

>> GLs _
€) —
Linsmejeristens årsberättelse för 1895.

Till Westerbottens läns kungl. Hushållningssällskaps Forvaltningsutskott.

Undertecknad har härmed äran vördsamt aflägga följande berättelse
om min verksamhet som länsmejerist under år 1895.

1 enlighet med af Förvaltningsutskottet upprättade resplaner har
jag besökt följande byar och mejerier, nämligen:

inom Wännäs” socken :
Pengfors, Hällfors, Kolksele och Pengsjö;
inom Bjurholms socken :.
__ Braxele, Bjurholms kyrkoby, Sunnanå, Ström, Karlsbäck, Grannäs,
Bredträsk, Bjerten och Agnäs; _
inom Orträsk socken:
. Ortrisk kyrkoby, Långsele, Strömåker, Skarda och Vargtriisk.
s inom Lycksele socken :
Flakaträsk och Granträsk;
inom Fredrika socken:

Nordanås, Tallsj6, N. Grafsjö, Storlogda, Viska och Logdasund.

inom Asele socken:

Lill—Lögda, Siksjö, ”Tallberg, Elgsjö, kyrkoby, Gafsele och
Orgniis;

; inom Nordmalings socken:

Nyaker och Hörnsjö;

inom Tärna kapellforsamling:

Björkfors, Björkvattnet och Laxnäs samt

mejerierna i
2 Baggböle, Brännland, Bran, Winnis, Hörnsjö, Sunnansjö, Degerfors,
Anäset i d:o, F uilmark, Rickleå, Robertsfors, Bygdsiljum, Qvarnbyn, Gam—
melbyn, Ljusvatinet, Skramtriisk, Kiage, Degerbyn, Ersmark, Kusmark,
Drängsmark, Brinnan, Bick, Hokmark, Uttersjon, Mangbyn, Selcet, Näset,
Webomark, Wallen, Kolaboda, Gumsmark, Ånäset i Nysätra och Gumboda,

Under dessa resor har jag hållit föredrag, lemnat råd och upplys—
ningar i frågor rörande jordbruk, boskapsskötseln och mjölkhushållning
m. m. samt under vistandet i Tärna förestått det af Hushållningsällska—
pet inrättade försöksmejeriet i Björkfors. ‘Dessutom har jag tjenstgjort
som ledamot i nämden för premiering af nötboskap inom Tlänet.

I och för tjensten som länsmejerist har jag användt 115 rese— och
förrättningsdagar och färdats 189,1 mil forutom ångbåts— och jernvägs—
resor samt i och för premieringarne användt 38 rese— och förrättnings—
dagar. i

Mejerihandteringen.

Till följd af stor foderbrist sistlidne vinter har mjölktillförseln till
de flesta mejerier varit liten under 1895; vid några har den icke uppgått
till ens hälften: af' föregående års. ” Ett undantag härifrån utgöra dock