OCR Output

> 102 2 7

Förrättningens beskaffenhet. m. m.

Byns åkerjord består af sandmylla; Lemnat undervisning i denna jords
skötsel. _Af odlingslägenheter funnos tyvärr inga. —

Undersökt och uppgjort dikningsplan å den s. k. "Langmyran® som be—
fanns vara en obetydligt hypnumblandad starrmyr. /

Gifvit råd och anvisningar angående behandlingen af en mindre myr.

Utfört en större afvägning och undersökning i och för en sjösänkning.

Här undersöktes den stora s. k. *Fäbodmyran', en af de bista od—
lingsmarker som jag patriiffat, bildad af starrlemningar och gräsarter,
delvis väl förmultnad och fast. Biträdt härvarande jordegare med
rad i flere afseenden.

Gifvit rad och anvisningar angående behandling af fastmarksåker.

Gifvit åstundade upplysningar angående skötsel af åker och äng. Båda
dessa stiillen skötas med intresse och framgång.

Tarsnäsmyren är betydligt djup och' består af seg, oförmultnad starr—
torf med fläckvis urblandande hypnumlemningar. Arealen är 210,
inld, hvaraf. '/; f. n: år ”odlad. Dikmngen är utförd ofver langt
storre vidd. . Tegdikena syntes mig mindre lyckligt lagda, helst om
de skola forvandlas till täckdiken. Odlingen sker genom uppbrän—
ning af ris, tufvor och stubbar, kalkning och lerkorning. Godslin—
gen består at thomasfosfat och kalisalt. Grödan, finnhafra och bland—
säd, var vacker framför allt å de grundare och de lerkörda delarne.
Intressanta att iakttaga voro de jemförande försöken mellan kali—
fosfat godsling och gödning med chilisalpeter i båda fallen efter
kalkning. Förstnämnda gödningen gaf rikliga skördar af allting; chili—
salpetern total missviixt. — Besokt kalkfyndigheterna vid Lapptjern och
Granberget. Kalkstenen (Urkalksten) förekom på förra stället som
stenar och block i kvarstensgrus, på det andra i fast klyft.

Lemnat upplysningar i flere riktningar.

[ södra delen af den s. k. *Hernmyran* fans en utmiirkt odlingsjord,
starrtorf något hypnumblandad. Stormyran bestod af starr, hvilan—
de på phragmitestorf. Ofre delén af denna myr var ovanligt be—
svärad af sälta hvarför dikning och kalkning var af nöden. Under—
visat i dikning, gödningsämnens användning m. m.

Härstädes påträffades flere utmärkta odlingsliigenheter som påpekades.
Jorden sköttes illa i denna by, framför allt var dikningen bristfällig.

Här besågs en i sin helhet mycket odlingsbar myr som nyligen blifvit
utdikad med statsbidrag och lemnades alla nödiga upplysningar om
odlingsmetod, gödningsämnen m. m.