OCR Output

Förrättningens beskaffenhet Anmärkningar. m. m.

Utstakat ett dike å en siläng samt lemnat undervisning. :
Undervisat i jordens skotsel i allmänhet. Besett en storre myr och
_ uppmanat att soka erhålla bidrag af staten till torrläggningen.
Afven här förekom en myr som borde utdikas och till hvilken bidrag

kunde påräknas af statsmedel. ä
Länets landtbruksmöte.

Undervisat i jordbruk och husdjursskötsel.

Besett en odlingslägenhet och lemnat utlatande angående dess värde.
Undervisat i jordbrukets hufvudgrunder.

ko d:o d:o.
ko d:o d:o. Ligger under laga skifte.
Fattig by, i hvilken föga torde kunna uträttas under närvarande för—
hållanden.

Besett några myrar och odlingsmarker samt lemnat åstundade och be—

— höfliga råd och anvisningar.

Akerjorden bestod af lera, som till följe af den ensidiga sidesodlingen
var högeligen besvärad af ogräs. Nödvändigheten af vexelbruk på—
pekades.

Blef här i tillfälle bese en odlad starrmyr (ursprungligen betäckt med
ett hvitmosstäcke) som bar vackra grässkördar af ängsgröe, tuftåtel,
rödsvingel, kråkvicker m. m. Ofvergodsling med stallgödsel hade
visat godt resultat. Lerkördes jorden, blefve skördarne än bättre.

Uppgjort fullständig afdikningsplan å en ren starrmyr.

Akerjorden utgjordes af en lermylla som var väl skott. Ocks& upp—
visades 4 år gamla ‘vallar af klofver och timotej som gåfvo goda
skördar.

Hir funnos tvenne myrar, hvaraf den ene en något hypnumblandad
starrmyr, den andre deremot en ren starrmyr. Båda voro utmärkta
odlingsmarker. — Lemnade råd och anvisningar.

Här förekommande mossar voro alla öfverdragna med ett tjockare
Sphagmumtäcke. Uppmanade att soka statsanslag till utdikningen.
Undervisade i tickdikning & fastmarksakern.

Undervisat med afseende & behandlingen af mossjorden.

Tillsammans: med assistenten vid Mosskulturföreningen Rob. Tolf stu—
derat myrformationerna i dessa trakter. I Missentriisk undersoktes
en större myr som nu på initiativ af Jägmästaren Bremberg skall
dikas och odlas och befanns densamma vara bildad af ren starr. 1
Karsträsk påträffades hvarfvig lera innehållande s. k. *marlskor*
(kalkkonkretioner) af hvilka prof togs. Rad hafva lemnats å dessa
ställen när så begärts.