OCR Output

v

u_ opel.

och voro afslutadé den 4 Okt. redogores i nedanstående tabell.

Förrättningens beskaffenhet. —Anmärkningar m. m.

Afvägt ett afloppsdike. ”Lemnat råd angående täckdikning etc.

Afvägt ett afloppsdike och upprättadt profil deröfver.

Undersökt en sjö, ifragasatt till sänkning. fran forelaget.

Stakat o. afsynadt diken i o. för torrläggningen af Stöcke o. Stroms—
afvarna. i

Utfört tvenne afvägningar

Afvägt och upprättat protokoll och karta öfver afloppsdiket å Tegsa—
kern, äfvensom afvägt ett annat afloppsdike.

Radgjort angående inredning af en ny ladugård.

Bedömt beskaffenheten af tvänne myrar samt lemnat undervisning i
bästa odlingsmetoder och konstgödsels användning.

Uppfört en afvägning och uppgjort dikningsplan. Meddelat rad och
upplysningar. i 2

Afvägt afloppet till d. s. *Långtjern* i och för sänkning af densamma.
”Råd angående nyodlingar. i

Undervisat i myrars behandling och konstgödsels användning.

Undervisat i jordens skötsel i allmänhet.

I denna by finnes goda odlingsmarker. Akerjorden bestar af lermylla.
Undervisat om vexelbruk m. m.

En mager sandjord utgjorde hufvudarealen. Rådt till uppodling af en
myr och lemnat erforderliga upplysningar. Stakat ett ängsvattningsdike.

Besett flere odlingar och undervisat angående sådd, gödsling och öfrig
behandling. $

Härstädes påträffat en hvitmossodling som dock låg fördelaktigt till,
till följe af en grusås som stack fram utmed mossan. — Afrådde från
ett forceradt odlande. —

Undervisat angående konstgödsels användning m. m.

Undersökning af en sjö, som dock befanns för djup för att en sänkning
skulle löna sig. i

Lemnal råd beträffande tvenne myrodlingar.

Undervisat i täckdikning.

Undervisat i täckdikning samt gräsfrösådd m. m.

Besett storre delen af byns åker samt lemnat råd och anvisningar..

Fattig by med mager, sandig jordmån. Papekat nodviindigheten af att
uppodla en omedelbart intill byn liggande myr och hvilken utgjorde
byns biista jord.

Linsm. L. eger hiirstides en storre myr, delvis odlad. Den odlade de—
len utgores af en ganska grund *rismyr* på flytlera. Är således ej
af någon större bördighet utan tarfvar både kalk och gödsel. For stor
areal var f. n. odlad i förhållande till gödseltillgången.