OCR Output

2029 —

hvad som i mer eller mindre mån kunnat bidraga att höja jordbruket
och dess binäringar. ;

En ordinarie vinter— och en sommarsammankomst har under året

hållits och förvaltningsutskottet har under samma tid haft 15 samman—

träden. $

Sällskapets skattmästare, f. Landskamereraren Riddaren af Kongl.
Maj:ts Nordstjerneorden B. Ljungberg, hvilken allt sedan år 1860 oaf—
brutet innehaft skattmästarebefattningen och städse med nit och redbarhet
handhaft : sällskapets ekonomi, har under året skattat åt förgängelsen.
Frid öfver hans minne!

Efter hans bortgång har skat tmästarebefattningen efter förvaltnings—
utskottets forordnande uppehallits forst af Landssekreteraren och Ridda—
ren (. O. de Frese och sedermera af Länsnotarien F. Bergenholtz.

Förvaltningsutskottet.

(Bil.

Länsagronomens tjensteberättelse for ar 1895.

Till Westerbottens läns Kongl. Hushållningssällskaps Förvaltnings—
utskott, Umeå.

Härmed får jag vördsamt aflägga berittelse ofver min verksamhet
som länsagronom innevarande år: i f

Under Mars mianad företog jag på Förvaltningsutskottets ordre en
resa genom Jörns, Byske, Skellefted och Norsjö socknar och höll dervid

o

26 föredrag inom landthushållningens olika grenar å följande ställen inom

' Jörns socken, Myrheden, Aselet, Jörns kyrkoby och Hornsträsk.

Byske socken: Fällfors, Selet, Stensgjon, Byske kyrkoby, Driingsmark,
Östanbäck och Frostkige.

Skellefteå socken: Storkåge, Ersmark, Kusmark, Tarsnäs, Varuträsk,
Brännan, Medle, Krångfors och Röjnoret.

Norsjö socken: Svansele, Petiknäs med kringliggande, Holmträsk,
Braxtrisk m. fL. samt Bastuträsk.