OCR Output

, 295 99—..

Huset, som nu endast ir grundadt, skall nästa sommar fullstin—
digt oljemålas, hvarom kontrakt är uppgjordt och hafva dessa arbeten

äfvensom en grundlig reparation af husets sockel kunnat utföras för det

anslag: af 2,000 kronor, som sällskapet sistlidet år för ändamålet anvi—
sade. Den for husets fullstindiga oljemålning erforderliga kostnaden ut—
gar äfven af samma anslag.

Den kringresande slöjdundervisaren Th. Eklöf har under året hållil
sedvanliga kurser å följande ställen, nämligen:

i Norsjö socken under Januari, Februari och Mars månader; i Jörn
under April, Maj och Juni och i Lofanger fran den 15 September: till
den 15 December med undantag att kursen i Norsjö ej kunde börja
förrän den 12 Januari emedan en del verktyg ej voro anskaffade och
lokalen ej var iordningställd.

Hr Eklöf har meddelat undervisning, då helgdagarne frånräknas,
under 36 veckor, nämligen: _

i Norsjö: 112 veckor; 6. dagar i veckan; 81/, timmar pr dag:
t 1244 X 6@«3 o 10 !/; 3% oz
1 12}; 5 6# 3; & 2

19 1

n

eller tillsammans 216 dagar med 1,498 !/, undervisningstimmar. — Rese—

dagar mellan stationerna och den tid, som varit erforderlig för att iord—
ningsställa redskap och lokaler äro icke i ofvan angifna tid inberäknade.
Hela antalet eléver, som under året åtnjutit undervisning, har 'ut—

gjort tillsammans 78, deraf 5 skollärare, 1 slöjdlärare och 72 i skolåldern

varande gossar.

Närmare redogörelse öfver slöjdundervisarens verksamhet lemnas i s

hans härefter fogade årsberättelse.

Förvaltningsutskottet har under året med 75 kronor till hvarje
lemnat bidrag till i slöjdskola i Fredrika, 1 i Skellefteå, 1 i Degerfors,

1 i Dorotea, 1 i Malå, 1 i Nordmaling, 1 i Örträsk, 1 i meå socken, |

201 Bjurholm,; 1 i Säfvar, 2 i Löfänger, 3 i Bygdeå och 1 vid Umeå
stads folkskola, hvilken till följe af det stora lärjungeantalet varit delad
i 2 afdelningar. Dessutom hafva 2 skolor varit i gång i Norsjö, hvarför
anslag nu utanordnats. En del af linets slöjdskolor hafva under året
blifvit inspektérade af Slojdinstruktoren J. Wallander.

) ~Moten och utställningar.
Förutom ofvan omnämnda hästpremieringsmöte och nötboskapspre—

mieringsmöten har ett landtbruksmöte hållits i Lycksele, hvarvid såsom
premier utdelades 431 kronor, 14 silfver— och 24 bronsmedaljer.

D) Sällskapets organisation och allmänna verksamhet

har under året ej undergått någon ändring. — Förvaltningsutskottets verk—
samhet har gått i den riktning, som stadgarna angifva, och omfattat

ssra tka eL sp SeS si nna

kia tn tds