OCR Output

2a

| enT

i

_ bringar den som såsom lärarinnor utgå i länet, har forvaltningsutskottet
' under året lemnat ett resebidrag af 200 kronor för att i mellersta och
södra Sverige studera folkskoleträdgårdar. Han har för detta ändamål
n företagit en resa rundt Mälaren och Hjälmaren och dervid bland andra
'ställen besökt Enköping, Vesterås, Köping, Eskilstuna, Arboga, Orebro
och Södertelje vidare har han besett folkskoleträdgårdar och andra se—
' värda planteringar i Upsala, Stockholm, Mariestad, Kinnekulle, Skara,
5 Lidkoping, Stenstorp, Hjo, Vadstena, Linképing och Norrképing m. f1.

* deremellan liggande ställen. *
Ofver hvad han under denna resa inhemtat redogores uti hans sir—

— skildt derofver afgifna berittelse, som härefter bifogas.

11

f) Atgärder för veterinärväsendet

' hafva ej af sällskapet behöft vidtagas då såväl af staten som af lands—

t'tinget gemensamt med kommuner aflönade veterinärer finnas inom lä net

g) Atgärder för skogshushållning och jagtvard

” hafva ej heller under året vidtagits.

h) Atgärder för fiskerinäringen.

| Vid sällskapets fiskodlingsanstalt vid Piparböle blef laxyngeltillgån—

' gen sistlidne vår ovanligt liten till följe af att infångandet af stamdjur —
föregående host nästan misslyckades, hvadan endast c:a 40,000 laxyngel
på våren kunde utsläppas i Ume elf, men då tillgången å stamdjur sistl.

' höst varit ovanligt riklig kunde c:a 200,000 laxrom inläggas. _ Befrukt—

:' ningen tog sin början den 13 Oktober och afslutades den 25 November.
| Stamdjurens antal voro 14 honor och 7 hanar.

Fiskodlingsanstalten vid Sillskatan i Skelleftea socken, hvilken eges
af Erik Andersson derstädes, har äfven under året varit i gång och upp—
gifves 80 å 90,000 laxrom vara der inlagda sistlidne höst.

Kontroll öfver insaltning af strömming vid länets fiskelägen har
under året utöfvats på samma sätt som under några föregående år.

i) Atgärder för husslöjden.

Centralslojdskolan i Umeå har varit i verksamhet efter samma plan

_ och med samma lärarekrafter som under flere föregående år.

Lärjungeantalet har varit 14.

Slöjdskolehuset har under året undergått en grundlig reparation i
det att hela den yttre reveteringen, hvilken visade sig ohållbar, bortta—
gits och huset forsetts med bridbeklidnad, hvilken anbringats på så sätt

att ett 3 tums lager torr s. k. klyfspån packats emellan brädbeklädnaden
och väggen for att ersätta diktning, hvilken ej kunde utföras emedan
husets byggnadssätt och den inre reveteringen lade hinder deremot.