OCR Output

& 20 — $
— Öfver de upplysningar han under denna resa till Norge erhöll, öt—
ver mejeriets skotsel och hvad dermed eger sammanhang samt öfver en '
hel del märkliga förhållanden inom denna undangömda och föga annat!
än såsom en obygd kända del af länet har länsmejeristen i sin ofvan
åberopade årsberättelse afgifvit' en sakrik och intressant redogörelse.
Länsmejeristen har under året varit beordrad till tjenstgöring inom .
Vännäs, Bjurholms, Ortrisk, Lycksele, Fredrika, Asele och Nordmalings
socknar samt ”Tärna kapellförsamling. Dessutom har han besökt de aldra .
flesta af länets mejerier. 3
Under dessa resor har han hållit föredrag, lemnat råd och upplys— :
ningar i frågor rörande jordbruk, boskapsskötsel och mjölkhushållning
m. m. Dessutom har han tjenstgjort som ledamot i nötboskap=preime—
ringsnämden. _T och för tjensten som länsmejerist har han användt 115
rese— och förrättningsdagar och färdats 189,1 mil förutom ångbåts— och
jernvägsresor samt i och för premieringarne 38 rese— och förrättningsdagar,
Mejeriskolan vid Robertsfors har under året varit i lika verksamhet
som under flere föregående år. _T sistlidne Oktober månad afgingo 6 ele—
ver derifrån och i deras ställe antogos 6 nya ibland 18 sökande. |

i
i
t
i

n )k 1
d) Atgärder för annan husdjursskötsel

hafva ej under året blifvit vidtagna.

e) Atgiirder for triidgardsskotseln. l 1

göring inom Umeå stads och landsforsamlingar, Nordmalings, Bjurholm,
Ortriisk, Fredrika, Asele, Dorotea, Bygdeå, Nysiitra, Lof@nger, Skellefted,
Byske, Jörn, Norsjö och Malå socknar. Han har arbetat & 124 olika
förrättningsställen och derunder planterat 6,520 st. träd— och buskviixter
förutom örtartade växter och plantor. Detta antal, som med 768 st. '
öfverstiger föregående års, är det högsta som något år uppnåtts. Från &
och med 1886 hafva under hans ledning blifvit inom länet planterade
49,946 st. träd och buskar. — l

28 ritningar äro under året uppgjorda. |

Med anledning af de ritningarne åtföljande planteringsförslagen hafva
blifvit hemförskrifna 65 fruktträd, 468 parkträd, 522 bärbuskar, 1;792
prydnadsbuskar, 4,595 häckväxter och 1,084 örtartade växter. |

Oberiknadt jernviigs— och ångbåtsresor samt roddvägar har han i
och för tjenstgöringen färdats 192,8 mil.

Rörande hans verksamhet i öfrigt och beträffande tridgardsodlingens
standpunkt inom länet lemnas en utförligare redogörelse uti hans häref—
ter närlagda årsberättelse. |

Till folkskoleläraren H. Glas, hvilken, tjenstgör såsom i trid—
gårdsskötsel vid Lärarinneseminariet i Umeå och sålunda indirekt bidra—
ger till trädgårdsskötselns höjande genom de kunskaper i ämnet han bi—

i

ö i

Länsträdgårdsmästaren C. H. Landsberg har under året haft tjenst— %
i

$

tS SeL en