OCR Output

219 —

— af det stora tilloppet af menniskor, hvilka senare med odelad uppmärk—
© samhet följt såväl gången af premieringen som ock de af nämndens ord—
' förande på hvarje ställe hållna föredragen. .

Mejerthandteringen

1 Af Länsmejeristen J. Cowan—Nybergs afgifna och hirefter fogade års—
redogorelse inhemtas: .

i att mjölktillgången vid flertalet af linets mejerier till följe af den
foderbristen varit liten under år 1895; vid några har den icke ens
—uppgått till hälften af föregående års. Ett undantag härifrån utgöra —
© dock mejerierna inom Löfångers socken, hvilka haft sammanlagdt 60,000
| liter mjolk mera än föregående år;

att 40 mejerier under året varit i verksamhet;

i att till dessa under samma tid levererats 2,959,700 liter mjolk eller
liter mindre in under 1894;

| __ att af mjölken det mesta fortfarande användts till beredning af
| helfet ‘ost, hvaraf erhallits omkring 227,600 kilogram fullmogen vara, som
' efter ett medelpris af 1 kr. pr kilogram inbringat länet 227,600 kronor,
i hvilket med ej mindre än öfver 80,000 kronor eller 26 % understiger
' värdet af 1894 års tillverkning;

) att ostens beskaffenhet vid de flesta mejerier varit god men att den

i

\vid nagra lemnat mer och mindre öfrigt att onska och att orsakerna der—
' till i allmänhet varit olämpliga anordningar och bristfälliga ostrum men
några ställen äfven vårdslös skotsel och bristande tillsyn;
att ostens qvalité dock i genomsnitt mer och mer förbättras derpå
© har den andra allmänna svenska ostutställningen i Stockholm under sist].
;Februari månad lemnat ett lika enastående som glädjande bevisi, I den—
samma dellogo 29 af länets mejerier med tillsammans 47 nummer, hvilka
' tillerkändes ej mindre än 2 hederspris, 2 första och 4 andra pris samt 14
hedersomnämnanden eller tillhopa 22 utmärkelser, hvilket af 47 nummer
utgör 46,8 % prisbelönade under det att återstående 16 nummer inom
samma klass och utstälda från andra län blott 1 eller 6,2 %, tillerkin—
des pris; '
att ostpriset under året varit lågt, beroende på den svåra konkur—
rens som uppstått derigenom att många af södra och mellersta Sveriges
mejerier Aill folje at de låga prisen på smörmarknaden kastat sig in på
ostberedning. _ Som emellertid åtgärder äro vidtagna och lofvande utsig—
ter lära finnas för den sydsvenska ostens afsättning på utlandet, får man
hoppas att marknaden for norrlandsosten äfven skall biifva bittre.
Under året har förvaltningsutskottet ställt ett förslagsanslag af 300
i kronor till Länsmejeristens förfogande för anordnande af ett forsoksme—
jeri i Bjorkfors by i Tärna kapellförsamling och blefvo för detta ända—
' mål sistlidne vinter nodiga mejeriredskap inkopta, och uppsända. Under
sommaren linsmejeristen under en tid af 21 dagar bedrifvit mejeri—
rörelsen derstädes och till mejerska inöfvat en dertill lämplig qvinna
sedan han först å Tärnabornas förnämsta afsättningsort Mo i Norge tagit
kännedom om de fordringar som der stäldes på ladugårdsprodukter ifrån
YTärna.