OCR Output

4204Å
ander 13

© Länets innebyggare hafva äfven genom detta förhållande fått klart

för sig hvilken nytta jernvägen kan medföra under dylika kritiska tider,
«ty hade den nu ej funnits hade nöden bland boskapen sannolikt blifvit
storre än någon nu lefvande kan påminna sig. j f
«Den med statsmedel understödda nötboskapspremieringen har under
året förrättats inom 2:a underdistriktets 12 premieringsomraden.
Premieringsställena hafva varit:

inom 13:de premieringsområdet vid Robertsfors bruk

§ 14:de 3 , — Skinnarbyn

5 » Bullmarks by

% 16:de + >5 ; Wännäs % s
y 17:de % » — Tegsnäsets ,

% 18:de g lg y + _

s 19:de å » — Lycksele marknadsplats
»19 20:de $ » Ruskträsks by

or 213a & » Sorsele kyrkoby

in 22:9 % » Barsele i Stensele

F_ RN 5 Kaskelougt i ,

» . > + . Westansjö i Tärna.

Vid dessa möten voro till täflan anmälda 661 djur deraf storsta
antalet 91 st. i Vestansjö i Tärna och lägsta 20 st. i Vännäs. *
Premierade blefvo 18 st. handjur och 230 st. hondjur. —T stambok
intogos 7 handjur och 11 hondjur. Af premier utdelades 1 forsta, 15
andra, 108 tredje och 124 extra pris till ett sammanlagdt belopp af 834
kronor... Dessutom utdelades 14 st. bronsmedaljer och 263 frisedlar.
Kostnaden for hela premieringen for året uppgår till 2,909 kr. 49
öre hvari ingår förutom ofvannämnde kontanta premier, kostnad för preg—
ling och gravering af medaljer, rese— och traktamentsersättningar, inlö—

sen. af frisedlar, ersättning för underhåll af stamtjurar, inkop af inven—

tarier, annonskostnader, postporto m. m.

Nötboskapspremieringstondens besparade tillgångar uppgå nu till
6,4723: 41 öre.

Då anslutningen till dessa premieringar blef långt större än hvad

höa ea

la —2

som vid stadgarnes utarbetande antogs skulle blifva fallet, och det ut— _
stilda antalet djur inom. de olika klasserna icke stod i rimlig proportion |
till: de för hvarje klass anslagna lika antalet eller fem pris, i det att af de _
sistlidet år utstilda djuren endast 0,15 %/, täflade i klass 1, 3,9 */s i klass 4

II och 19,7 %/, i klass IV, då deremot ej mindre än 76,1 */; täflade i klass

III, hvarigenom ett allt för litet antal eller endast 6:5 de i klass 4

HI utstilda djuren erhollo pris och da ett ordagrant tillämpande af stad—
garne i detta fall ovilkorligen skulle komma att verka i hög grad häm—
n_lande på intresset derfor har forvaltningsutskottet berättigat premie—
ringsnämnden att utdela extra pris till belopp hvardera af 1—3 kronor,

då de utstälda djurens antal och egenskaper kunna dertill foranleda, dock /

icke å hvarje premieringsställe till högre antal än att sammanlagda be—
loppet af dessa extra pris icke öfverstiger 40 kronor.

* Premieringen har inom 2:dra underdistriktet omfattats med lifligt
intresse, hvilket bevisats såväl af det stora antalet utstiilda djur som ock