OCR Output

1

sa 1f h

Vidare hafva forekommit 7 prof & mjolk, 4 å vatten, 2 å brähvin,

— 3 å si k. Fan de Cologne, 1 & 01 1 å munvatten, 12 å hafre, 29 å ut—

sidesfro, 9 å gödningsämnen och 3 å mineral. . —
Rörande verksamheten i öfrigt vid kemiska stationen hänvises till
föreståndarens årsredogörelse.

Jordbruksstatitiska uppgifter

hafva under året genom f. telegrafkommissarien och Ridd. J. 0. Nordin
blifvit insamlade och utarbetade för Winnis och Degerfors socknar.
Fullständiga sådana hafva sålunda kunnat afgifvas för Nordmalings, Bjur—
hol_ms, Umeå, Wännäs och Degerfors socknar. ä

For öfriga socknar äro uppgifterna jafgifna efter gamla metoden.

Landtbrukstidskrift för Öfre Norrland

har under samma redaktion och samma utstyrsel som föregående år med
understöd af sällskapets medel utgifvits och till sällskapets medlemmar
utdelats med ett häfte i hvarje qvartal. Sällskapets kostnad för denna
tidskrift har uppgått till 925 kronor. .

B.) Åtgärder för hästafveln.

Hästpremieringsmöte har under året hållits i Lycksele, dervid så—
som priser utdelats 490 kronor och 3 skådepenningar i silfver.
Sällskapets under förra året inköpta hingstar, fullblodshingsten *Le

; Marechal* och halfblodshingsten *Red Robin* hafva under året varit upp—

ställda den förre vid Yttertafle landtbruksskola och den senare hos patron

_J. 0. Rydin å Stenfors. Le Marechal var under sprangtiden stationerad
i vid Chefsbostallet—Bole f. 0. m. den 1. 1, o. m. 24 Maj; i Nordmaling f;

o. m. den 27 Maj— t, 0.—m. dem 5. Junisoch + Degerfors f: ow m.—den 8 f.
o. m. den 17 Juni samt derefter vid Yttertafle landtbruksskola.

Han har under denna sprangtid varit använd till 55 ston.

Red Robin, som till följe af sin ungdom under detta år ej skulle
forceras, har endast varit använd till 9 ston.

För åstadkommande af bättre skoning af hästar har förvaltningsut—
skott:t under året lemnat understod åt smedslärlingen G. .E. Sten Mun—
ter för genomgående af en kurs vid Veterinärinstitutets hofslagareskolå,
emot skyldighet for honom att under minst två år utofva hofslagare—
yrket inom länet.

c) Atgärder för nötkreatursafveln och mejerihandteringen.

Oaktadt betydliga fodermassor redan tidigt på nyåret började hit—
föras pr jernväg söderifrån var sistlidne vinter en för boskapen synnerli—
gen svår tid, ty som vanligt var man ej så försiglig att redan från hö—
sten tillräckligt minska kreatursantalet i proportion efter foderforradet.

— Häraf hafva landtmä nnen emellertid hämtat lärdomar som de troligen aldrig

skola glömma, ty det kostar pengar att forsla foder långa vägar stundom
15 mil och derofver efter häst och att på auktioner betala raghalmen
med 1 krona och deröfver prlispund för att dermed endast *hålla lif* i dju—
ren. —Och om så är har året trots sina förluster ändå varit af stor nytta.

2