OCR Output

>

—# 46 —

— Dikningsförmannen Johan Andersson har under året varit beordrad
' till tjenstgöring inom Umeå, Skellefteå, Jörns, Sorsele, Stensele och Nord—
malings socknar. har . haft 129 rese— och förrättningsdagar samt
rest 126,6 mil utom jernvägs— och ångbåtsresor. $

Hans redogörelse lemnar vidare besked om arbetenas beskaffenhet.

Yttertafle landtbruksskola.

. skolan hafva under året 12 lärlingar åtnjutit undervisning,
deraf 6 i yngre och 6 i äldre afdelningen.

Den 23 Oktober anstäldes afgångsexamen med äldre kursens lärlin— —

gar, af. hvilka 3. återvände till sina hem, 1 tog plats som fördräng och
de öfriga 2 fingo inträde vid Kristinehamns praktiska skola. —

I deras ställe antogos 6 nya lärlingar, af hvilka 2 voro från Skel—
lefteå, 1 från Säfvar, 1 från Byske, 1 från Wilhelmina' och 1 från Umeå
landsförsamling. $

Till folje af åkerjordens vid skolan tunga och kalla beskaffenhet
samt egendomens frostlindiga läge har erfarenheten gifvit vid handen
att sädesodling för erhållande af frosid oftast visat sig vansklig, hvarfor
numera mesta varsiden skordas sasom grönfoder emedan ladugårdssköt—
sel och mjolkproduktion, med fäst afseende å skolans läge ej langt fran

stad och 'tre stora sågverk visat sig lemna en jemnare och säkrare in—

komst än den på denna plats osäkra sädesodlingen. Till följe häraf har
hafre blifvit gårdens hufvudsäde. Hostragen, som dock på grund af den
för skolan gällande cirkulationsplanen alltid årligen odlas å en viss areal,
har lemnat ett i allo godt skörderesultat, hvaraf framgår att rag med
större säkerhet än vårsäd kan odlas och äfven borde till större utsträck—
ning odlas inom. länet. /

Kreatursbesiittningen har utgjorts af 30 kor, 2 tjurar, 6 qvigor, 1
hästar, 8 afvelssvin af stora yorkshirerasen, 8 far och 50 höns. j

Förutom gödseln efter ofvanstående djur har för jordbruket användts
?10 kg svafvelsyrad ammoniak, 200 kg chilisalpeter samt 800 kg super—
osfat.

Vid gården är under året uppfördt ett svinhus för 10 st. svin jemte
eldstadsrum för kokning af svinens föda.
5 Som väderleken under hösten varit särdeles gynsam hafva 4 tunn—
land odlingar kunnat verkställas i det s. k. Lugnet. å $

Af nya redskap har en Tallriksharf blifvit inkopt, hvilken visat sig
gora ett ovanligt godt arbete.

Helsotillståndet vid skolan har under hela året varit ovanligt godt.

Kemiska stationen.

Likasom under manga föregående ar har anstalten ‘Afven: under år 3

1895 varit i verksamhet och hafva under året 208 olika ariklar varit
forem@l for undersokning, hvaribland 76 tygprof hvaraf 1,3 %/, befunnits
skadliga, 48 tapetprof deraf 4,2 %/, skadlig, 2 garnprof, 1 prof & kork—
matta, 2 å makartsbuketter, 1 4 lampskärm, 3 å yllemattor och 2 & rull—
gardiner, hvilka alla befunnits oskadliga. 2