OCR Output

sP el tt

o tl

' — 15 —

Enligt samma byrås beråkningar skulle länets skörd för år 1895 _
utgöra: o ie i — $ x
12,200 hektoliter höstråg,
1,100 dio s i varrag;
396,400 d:o korn,
23,600 d:o. +ha fre,
6,500 d:o blandsäd, och
360,300 d:o — — potatis; v

*hvarjenite af hafra skordats betydliga qvantitetet grönfoder.

B) Ätgärder för direkt befrämjande af jordbruk och boskapsskötsel.
a) Atgiirder for jordbruket 4 allmiinhet.

Statens landtbruksingenior 8. Kempff har hela året varit inom lä—
net sysselsatt med uppgörande af planer och kostnadsförslag för myrut—
dikningar och vattenaftappningar. / f

Sedan Kongl. Maj:t: redan år 1894 beviljat 10,720 kronor af de
medel 100,000 kronor, som riksdagen beviljat för år 1895 till understöd
i form af anslag utan återbetalningsskyldighet till myrutdikningar och
vattenaftappningar med ändamål att minska frostländigheten för kring—
liggande bygd, har Kongl. Maj:t under året fördelat återstoden 89,280
kronor på så sätt att Westerbottens län ensamt för sin del erhållit ett
anslag utan återbetalningsskyldighet af icke mindre än 47,500 kronor
eller ensamt på detta län mera än rikets alla öfriga län tillsammans.

”Utom dessa anslag, som erhållits till skänks hafva äfven s. k. odlingslån

af statsmedel blifvit beviljade & ett par ställen, deribland icke mindre >

än 35,000 kronor till uttappning af Ratuträsket inom Bygdeå socken.
Svenska mosskulturföreningens assistent Rob. Tolf har på mosskul—

turföreningens bekostnad under året verkställt praktiskt botaniska un—

© dersökningar å icke mindre än 253 större myrar inom Dorotea, Wilhel— '

mina, Lycksele, Sorsele, Malå, Norsjö, Jörns och Skellefteå socknar, hvar—
öfver förvaltningsutskottet fått emottaga en omfattande och sakrik redo—
görelse å icke mindre än 79 sidor, hvaröfver ett resumé kommer att in—
föras i sällskapets tidskrift och för den, som vill taga närmare del af
redogörelsen finnes den derfor tillgänglig hos sällskapets sekreterare.
Länsagronomen Axel Bosin har under årets vintermånader hållit 26
foredrag inom landthushållningens olika grenar inom Jörns, Byske, Skel—
lefteå och Norsjö socknar. i
Under sommaren har han under tiden från den 17:de Maj till den
4de Oktober haft förrättningar uti 67 olika byar inom Umeå, Nordma—
lings, Norsjö, Malå, Sorsele, Lycksele, Stensele, Wilhelmina, Jörns, Skel—
lefteå och Byske socknar, hvarunder förrättningsdagarnes sammanlagda
antal uppgått till 79 dagar.
Under året har han förutom åtskilliga resor pr jernväg och ångbåt
färdats 180,7 nymil, deraf 31,5 mil med hjelp af roddare eller bärare.
Ofver forrittningarnes beskaffenhet samt öfver de iakttagelser läns—
agronomen under detta gjort finnes en sakrik redogorelse uti hans
härefter fogade redogörelse.