OCR Output

såa d d e
1

ä Septembew månad började med en nuld och jemn temperatur, som /
fortfor hela månaden.

Regen föllsden 6, 11, 12.~13, 17 och 26 men dndock i allt för ringa
mängd f01 att fullstandlfrt måtta den törstande jorden.

Lägsta temperaturen — 59 inföll den 8, 11 och 14 och hogsta
189 middagen den 26:te. /

Oktober månads förra del hade äfven åtskilliga regndagar och den
22 började snö att falla, som under den 23 och 24 förökades så att godt
slidfore inträffade. > . [

Temperaturen under manaden var jemnmild. |

November manad ingick med — 169 köld, som dock snart öfvergick |
till mildväder med regn som helt och hallet forstorde slädföret. Denna i
väderlek fortfor hela månaden. |

December manad borjade med samma vaderlek Den 3:dje inträf— |
fade sydlig orkan med regn och den 6:te förekom det lägsta i manna—
minne kända barometerstånd. Den 7:de borjade åter snö att falla till /
den mängd att godt slädföre ändtligen bereddes och derefter fortfor en |
jemn och vacker väderlek till årets slut. |

Arsviirten. — Landsho{dinge—Embetets i linet till Kongl. Statistiska
Centralbyran aflåtna berättelse rörande årsväxten under år 1895 inne—
håller följande utlåtande: *Sedan såningsarbetet i allmänhet afslutats re—
dan inom första hälften af Maj månad, afbröts med Juni månads ingång '
förut rådande, för växtligheten särdeles gynsamma väderleksförhållanden
af långvarig torka, som minskade förhoppningarne om ett godt skörde— /
resultat, särskildt hvad betriiffade foderskorden fran odlad jord, som der—
jemte inom kustsocknarne i Umeå fögderi icke obetydhgt besvärats at !.
gräsmask. Foderafkastningen från dylik jord har också inom hela länet |
ntf’alht under medelmåttan. Genom under Juli månad inträffadt omslag
i väderleken förbättrades likväl skördeutsigterna i hog grad, i foljd hvar— .
af ock då inbergningen i allmänhet egt rum under gynsamma förhållan— /
den Landshöfdinge—Embetet, forutom hvad här ofvan blifvit anfördt, så—
som totalomdöme om skörden anser sig kunna meddela, att höskörden
från naturlig äng inom Lappmarksfögderiet blifvit under medelmåttan och
inom länets öfriga fögderier medelmåttig, samt att såväl säd som pota—
tis i allmänhet lemnat god afkastning af god beskaffenhet."

Enligt Statistiska Centralbyråns sammandrag af kronolänsmännens
rapporter om 'skörden för förra året framgår;

att potatisens beskaffenhet varit god;

att skorden af öfriga rotfrukter varit fullt medelmattig ;

att skorden af lin och hampa varit öfver medelmåttan;

att höskörden från odlad jord varit under medelmåttan och från
naturlig äng i kustlandet medelmåttig men i lappmarken under medel—
måttan;

att halmafkastningen varit riklig;

att sädestillgången varit otillräcklig utom af —korn ;

att fodertillgången varit otillräcklig; samt

att bergningsvädret varit godt.

öoi