OCR Output

4
d
3
v
i

t,

,_/113 t s

peraturen vexlade emellan — 280 på;'qvxållén den 12:te Öch+ 5 middagen
den 17:de. Kolden hade dock varit så pass jemn att qvarken vid midten
af månaden tillfrusit och i slutet af månaden kunde med hästar trafikeras.

Mars månads första dag ingiek med snofall, som förnyades den 11,

15, 25 och 26:te. Under forsta tredjedelen af månaden var kölden gan—

ska jemn och sträng. Aterstoden .af månaden: var väderleken mild och
behaglig. P P2

Högsta köldgraden —— 309 visade sig den 4:de på morgonen. Den
14:de på middagen visade termometern deremot + 6°. §

April manad antog fran borjan en riktig vinterlik karaktir i det
att dess forsta tredjedel utmärkte sig for snöstormar och ymniga snöfall.
Aterstoden af månaden var väderleken mild med ofta återkommande mulen
luft och dimma, hvilket i hög grad påskyndade snösmältningen och is—
lossningen i bäckar och mindre vattendrag.

Den 20:de hordes lärkan i Umeåtrakten. Den 24:de borjade hjul—
don användas å stadens gator och den 26:te började bäckarne i stadens
närhet flöda.

Lägsta temperaturen under månaden var — 14* den 10:de på mor—
gonen och hogsta 4 119 middagstiden den 29:de och 30:de.

Maj månad utmärkte sig för en torr och vacker väderlek ända till '
den 25:te da nagot regn foll, hvilket churu i allt for otillräcklig grad
upprepades den 27:de, 28:de och 29:de. ä f
å Ett ovanligt hogt vattenstånd påskyndade islossningen så att is—
gången i de flesta af länets större vattendrag blef så våldsam att något
dylikt ej inträffat i mannaminne. Sönderbrutna broar, dammar, bommar
och andra vattenbyggnader lemnade derpå många sorgliga och såväl for
kommuner som sågverksegare dyrbara bevis. f f

Ume elf, som under vänliga år behofver c:a 14 dager for att ren—
sas fran is emellan staden och Holmsund borjade den S:te att rifva vid

bron öfver Umeå elf och redan den 10:de var den segelklar till Holmsund.

Högsta viirmegraden under månaden visade sig middagen den 23
ined $

Juni månad ingick med torr och blåsig väderlek. Första ordent—
liga regn föll den 11:te och fornyades den 12:te, 17:de och 18:de, men
den 22 inträffade stark blåst som i hög grad åter uttorkade jorden. Liig—
sta värmegraden inträffade den 2:dra på morgonen, då termometern visade
—— ”20 och högstå — 27° middagen: den 21:sta.

Juli månad var i början mera ombytlig i det en och annan regn—
skur gaf jorden efterlängtad väta. Den 7 intriiffade ett åskväder och den
14:de nordostlig storm med regn. Under sista veckan af månaden före—
kom regn nästan dagligen. Högsta värmegraden + 25% visade sig mid—
dagen den 18 och lägsta den 28:de på natten då termometern sjönk till 0%.

Augusti månads första vecka ingick med samma ostadiga väderlek
som varit radande i slutet af Juli. Den 25:te öfvergicks nejden af ett
ganska häftigt åskväder med hagel, hvaraf dock ingen skada forspordes.

Under sista veckan var äfven väderleken ombytlig. — Hogsta virme—
graden inföll med + 20° middagen den 3:dje och 4:de och ligsta med 0°
på morgonen den 31:sta.