OCR Output

da — LZ —

§ 23. Till revisorer att granska sällskapets riikenskaper för inne—
_ varande år valdes: Landskamrer 0; Åkerrén och Stadskassör G. Löf med
Kamrer G. Elfstadius såsom suppleant.
__§:24. ”Till ordförande i sällskapets filialafdelning i Tiirna i stället
Afor derifrin afflyttade Kronolinsmannen A. F. Burman valdes t. f. Kro—
nolänsman K. J. Lundberg och till ledamot derstides Skolmästaren Q.
P. Pettersson i stället för Skolmistaren Abr. Forsgren, hvilken äfven
derifrån aflyttat. —
AtLa hushållningssällskapets vägnar deltaga uti gransknin—
gen af Umeå och Skellefteå städers spritbolags riikenskaper for inneva—
— rande ar valdes Kapten Olaus Scherdin och hans ersättningsman
valdes Kronolinsman Joh. Broman i Teg. 5
$ 26. Att inom 14 dagar härefter justera detta protokoll utsågos
Tullforvaltaren m. m. F. W. Fliesberg, Hemmansegaren Aug. Lundberg
i Teg och Kommissionslandtmätaren I. A. Lindahl. _ >

Ar och dag som ofvan.

E. 0. Mångberg.

Justeradt

F. W. Fliesberg. I. A. Lindahl.
Aug. Lundberg.

A.)

&

Årsberättelse

_ öfver Vesterbottens läns Hushållningssällskaps verksamhet år 1895

afgifven af förvaltningsutskottet den 15 Januari 1896,

A.) Väderlek och årsväxt.

; Väderleken under året har likasom under år 1894 i allmänhet varit
mild och for landtmannen gynsam, churu torka äfven detta år under den
bästa groningstiden i någon mån vållat att skorderesultatet af grås från
odlad jord ej blifvit hvad man hade haft anledning hoppas.

\ En närmare redogörelse rörande väderleken under året torde vara
äf intresse och lemnas här nedan med iakttagande att observationerna
aro gjorda i Umeå och dess omnejd. f 2

Januaréi månad ingick med en mild väderlek. Snömängden under
månaden var ytterst obetydlig och medeltemperaturen var omkring — 129;
varierande emellan — 99 den 1 Januari och — 28% den 28:de.

, Februari månad, som började med nordlig blast, utmiirkte sig för
en jemnvacker väderlek och endast litet snö i slutet af månaden. : ”Tem—

#