OCR Output

1— 11 —

Länsagronomen Bosin beriktigade sina förra yttranden i frågan der—
med, jatt; när han manat till for51gt1ghet vid nyodlingar, han dervid
afsedt dyhka å fast mark.

Sedan öfverläggningarna förklarats afslutade beslots att den forda
diskussionen skulle utgöra svar å frågan. i

§ 18. Till arbetande ledamöter i sällskapet invaldes: inom Asele
socken hemmansegarne Jon Jonsson i Afvasjö, Salomon Eriksson i Björk—
sele, Erik Adam Jonsson i Borgen, Olof August Jonsson i Borgen, Salo—
mon Kristoffersson i Borgsjö, Salomon Hansson i Eigsjö, Salomon Pers—
son i Elgsjö, Ingel Edv. Olsson i Gafsele, Erik Ant. Wiklund i Gigsele,
Daniel Eriksson i Lakasjö, Kristoffer Jonsson i Lomsjö, Per Edv. Svens—
son i Lomsjö, Jonas Edv. Johansson i Östernoret, Nils Erik Gafvelin i
Ytter—Rissjö, Salomon Aron Salomonsson i Rmendal Erik Robert Eriks—
son i Söråsele, Jon. Svensson i Söråsele, Erik Söderlund i Söråsele, In—
gel Ingelsson i Tallberg, Markus Danielsson i T ennsjon, Jonas Erik Aker—
berg i Torfsj6, Elias Eliasson i Warpsjö, doktor Adolf Lundh, e. Jägmä—
starne V. Gaunitz och Emil Kellberg, inspektor M. Markusqon handlan—
dena Leon. Odmark, B. A. Jonsson, Alfr. Nordin, J. Ostman, A. West—
man och J. Stromberg, faktor E. V. Rönnholm och e. Jagnmstaren Uno
Tilly.

Inom Skelleftea socken: Hemmansegarne Joh. Aug. Pettersson och
J. ‘A. Wikstrom i Yttre Ursvik, Gdstglquren K. Lindstrom i Inre Urs—
vik, Forvaltaren G. Lidgren i Bergsbyn Hemmansegaren S. 0. Hedstrom
1 Hedensbyn, Sklftesgodgmannen 0. Dahlberg i Norrböle, Nämndemännen
Stenberg i Stämningsgården och Jon. Andersson i Tjern, Inspek—
torerne F. W. Hellström i Nyhamn och P. W. Södergren i Bodan, Hem—
mansegarne 0. R. Lundberg i Degerbyn, 0. Lundstrom i Lund, 6. Gu—
stafsson i Medle, Gustaf Hällgren i Innervik, Häradsdomaren Markus
Karlsson och Hemmansegaren Jonas Bemlund i Klutmark, Hemmans—
egarne Gabriel Andersson i Burvik, And. Lundstrom i Forsbacka Anders
Furberg i Stöfv&näs, Ndmndemannen And. Östensson i Ersmalk samt
Handlandeme G. Gustafsson i Ersmark och K. J. Johanssön i Kusmark.

Hemmansegaren Nils Jonsson i Lajksjön, Dorotea, t. f. Kronoläns—
man K. J. Lundberg, ”Tärna, Skolmästaren O. P. Pettersson i Laxnäs,
ärna, Landtmäteriaskultanten M. Bergstedt, Umeå, Rättaren Joh. 'Bun—
strom i Sorbyn, Nordmaling, Hemmansegaren J. A. Fällman, Svamcle
Norsjö, Kyrkoherden 0. Ahnlund, Umeå och Namndeman P. A bodelmalk
Vebomark.

§ 19. I tur att ifran forvaltningsutskottet afga voro Haradsskrif— :
varen O. Th. Bergstrom och Kronolinsman Joh. Broman och blefvo båda
till ledamoter i utskottet återvalda.

§ 20. Till ledamot i förvaltningsutskottet for en tva år
i stället . för —Landssekreteraren m. m. C.. 0. de Frese, som ifrån länet
afflyttat invaldes kommissionslandtmätaren H. R. Linder.

§ 21. Till suppleanter i forvaltningsutskottet atervaldes Nämnde—
mannen P. Sandstrom i Teg och och nyvaldes Komm1s51omlandtnmta1cn
F. 0, Sjöström.

$ 22. ”Till skattmästare i stället for aflidne Landskamreraren B.
Ljungberg valdes Länsnotarien F. Bergenholtz för en tid — af tre år.