OCR Output

P G 2

eller landstinget, hvart för sig eller i forening, kan finnas villigt att för
ändamålet ”anslå, som ock landstingets derofver afgifna så lydande
yttrande:

Då sälen ostridigt måste anses göra stor skada & fisket vid länets
kuster samt hans forokande under sista tretio åren i betydlig grad till—
tagit, beroende deraf att jagten & honom numera nästan upphört, sedan
sältran, som för 30 år sedan stod i ett pris af 5 kronor för 8,5 kilo—
gram, nu knappast betingar hälften, synes tiden vara inne för vidtagan—
af Atearder i syfte att minska antalet af dessa skadedjur, hvilket
lämpligast torde ske genom utfärdande af premier eller skottpenningar
för dess dödande.

Landstinget kan dock icke dela Landtbruksstyrelsens åsigt att dessa
premier böra i någon mån af lånet utgöras.

Staten betalar ensam premier enligt jagtstadgan för större rofdjurs
dödande. skäl, som här förelegat, torde väl kunna gälla för att
. densamma ensam skall utfästa och betala skottpenningar for sälens ut—
rotande, så mycket mer som staten i ett flertal vattendrag eger bety—
dande fisken for lax, å hvilken fisk sälen i all synnerhet anställer stor
skada, . då deremot skäl för att till exempel lappmarksbefolkningen, som
utgor en del af länets, skulle deltaga i utgiften for dessa skottpenningar,
torde vara svårt att finna. Då härtill kommer att, om något nämnvärdt
skall vinnas med dessa premiers utfärdande, det erfordras att jagten af
_sil uppmuntras hela svenska kusten utefter, far Landstinget med vits—
ordande af behofvet att nagot gores for sälens utrotande förklara sig
icke villigt att för ändamålet anvisa några medel, emedan detta måtte
vara ett åliggande, som tillkommer staten ensam.

Efter uppläsande häraf beslöt sällskapet att till alla delar instim—
ma uti landstingets afgifna yttrande.

§ 15. Foredrogs en ifrån Hushållningssällskapens ombud ankom—
men skrifvelse med tillkännagifvande att en komité blifvit tillsatt for
utredande af kostnaderna for anläggande af ett storre tidsenligt slagthus
i Göteborg och med anhållan att sällskapet måtte benäget lemna komi—
terade de bidrag hvarom de finna sig nödgade göra framställning.

Med anledning häraf beslöt sällskapet att å skrifvelsen afgifva det
svar att som detta län icke har något intresse af ifrågavarande slagthus
kan sällskapet dertill ingenting bidraga.

$ 16. Uppa Linsagronomen A. Bosins derom framställda förslag
beslöt sällskapet att uppdraga åt forvaltningsutskottet att taga under
öfvervägande huruvida mojlighet finnes att astadkomma nodiga medel for
att under vissa vilkor bereda odlingslan åt mindre jordbrukare och att
till nästa sammanträde inkomma med utredning och förslag i det syfte
förslagsställaren angifvit. S 3

$ 17. . Vidtogo öfverläggningarne öfver de till diskussion uppställda
frågorna i följande ordning,

1:0) — Hvilken nytta skulle länets jordbrukare hafva af på vigga
stallen och tider utlysta kreatursmarknagep?
Länsmejeristen J, Cowan—Nyberg, som ln}edde frågan, framhöll önsk—
värdheten af att kreatursmarknader kommo till sting på bestämda tider