OCR Output

kess x
kronor till komiténs forfogande samt att beloppet upptages i årets stat,
och beslöt sällskapet att till den gjorda framställningen lemna sitt bifall.

§ 10. Härefter foredrogs å nyo folslfwct dill 1nk01nst— och utglft%—
stat, hvilket i sin helhet godkandes t

5 11. Föredrogs en ifrån förvaltningsutskottet mfnfven så lydande
skrifvelse:

Jemlikt Kongl. ‘Finansdepartementets skrifvelse den 4:de nästhdnc
Oktober till Konungens Befallningshafvande i Westerbottens län har
Kongl. Maj:t i anlodmng af de beav&u delegarne i Umeå. Spritbolag an—
fört öfver Konungens Befallningshafvandes utslag den 11 Maj 1894 rö—

rande anmärkningar uppkomna vid granskning af bolagets räkenskaper
under f()1k(L1Jn|11fvm1et fran och med—den 1 Oktober 1891 till den 1 Ok—
tober 1892 meddelat det beslut att Kongl. Maj:t icke funnit skäl att göra
annan jändring i öfverklagade utslaget än förklara det Konungens Be¬
hllmnnsh.lfv.mdc saknat l)efooonhet att ålägga bolaget betalnmflsskyldlg¬
het for hustru. Bastholms skuld 24,257 59 öro;

= Då emellertid delegarne i bolaget härigenom icke kunna anses be—
_ friade fran det emot dem väckta krafsanspråket, och detta måtte anses
fullt —befogadt, vill förvaltningsutskottet härigenom föreslå att: rättegång
emot dem viickes vid vederborlig domstol och att hushållningssällskapet
ville uppdraga åt Länsnotarien I* Bergenholtz att föra sällskapets talan.
§ 12. PA grund af hvad förvaltningsutskottet sålunda hemställt
beslöt Hushållningssällskapet att befullmäktiga Länsnotarien F. Bergen—
, holtz eller 'den han i sitt ställe förordnar 'att anhängiggöra och såväl vid
underrätt som hos Kongl. Maj:ts och Rikets Svea Hofrätt och i Konun—
gens Högsta domstol utföra sällskapets talan i sak mot Umeå Spritbo—
lag och dess ledamoter Grosshandlaren W. Hallberg; f. Disponenten J.
E. ~Soderholm och Handlanden G. J. Andersson, angående åläggande för
— dem att till vederbörande uppbördsman inleverera för att i lagenlig ord—
ning mellan intressenterna i bolaget fordelas Tjugufyratusen tvåhundra—
femtiosju kronor 59 öre jemte ränta, allt i enlighet med den anmärk—
ning som i detta hänseende blifvit af vederbörande revisorer gjord vid
granskning af bolagets 1"£ikensk:1per och förvaltning under försäljningsåret
från och. med: den 1. Oktober— 1891 till—den 1 Oktober 1892, hallande
sällskapet för gildt hvad — ombudet lagligen i denna sak gor och later;
och skulle utdmg af detta protokoll utgöra dcn]mnmotauen Beraenholtz
salunda lemnade fullmakt.

§ 13. Föredrogs Landshöfdingeembetets i länet remissresolution af
den 12 sistl. Oktober, hvarigenom Hushållningssällskapets yttrande in—
fordras med anledning af revisorernas berättelse öfver verkställd gransk—
ning af Umeå nya Spritbolags räkenskaper och förvaltning för försälj—
ningsaret */;, 1894; och beslöt sällskapet i enlighet med för—

altnmaeutskottcts tlllstukan att bevilja ansvarsfrihet for den tid rä—
Lenskap(m och revisionen omfattar.

$.14. Föredrogs såväl Kongl. Landtbruksstyrelsens skrifvelse af
den 4 Mars 1895 hvari %stkdet% yttrande infordras rörande dels be—
hofvet inom orten af åtgärders vidtagande i syfte att minska sälens fö—
rekomst vid linets kuster dels ock det belopp, hushållningssällskapet