OCR Output

under en‘tid af, 5 får.

underv1sarens och notboskapspremlerm@sndmndens årberättelser , samt =

Skolläraren H. Glas reseberättelse och Djurskyddsföreningens 1ed00'0relse
öfver användandet af erhållet bidrag för undervisning i slaotnmg (bil.
B.—K.) hvilkas uppläsande: ej ansågs nödigt då det hufvudsakligaste af
allmänt intresse ifrån desamma vore anglfwet uti förv altnm%utskottetq

_årsberättelse och då samtliga berättelser inom kort komma att isin hel—
—het inflyta uti hushallmn@ssallslxapets tldsknft och sålunda komma alla

sillskapets medlemmar till del.
2. § 3. Foredrogos saliskapets rukenskaper för det förflutna året äf—
vensom redogörelseräkningar för Besparingsfonden, Almqvistska fonden,

_ Konung Oscars och Drottning Sofias Silfverbrollopsfond och sällskapets —

särskilda fond och då samtlige räkenskaper voro af vederborande revi—
sorer utan anmärkning granskade beviljades derför ansvarsfrihet.

$ 4. Forvaltningsutskottets forslag till inkomst— och utgiftsstat for
innevarande år (bil. L.)' föredrogs, men lemnades beroende till dess i

+ fol;;ande §§ förekommande frågor bhfv1t afgjorda.

8 5.° V enlighet med forValtmnf*sutskottot@ forslag beslöt sällskapet
att något landtbruksmöte icke under året skall hallas. At forvaltnings—

' utskottet uppdrogs att hebtamma tid och plats för sällskapets sommar—

sammankomst.

$ 6. Med anledning af Konungens Befallningshafvandes på begäran.

af Kongl. Stutenofverqtylelsen flamsmlda fraga hum stort belopp säll—
skapet för innevarande 'år beviljat :till pris för hästar inom länet tillhö—
rande underdistrikt, beslöt sällskapet att godkänna förvaltningsutskottets

förslag att :500 kronor finge for samma tld och ändamål utgå af säll—.

sk'ipets medel.

$ :7. Föredrogs Svenska Mosskulturföreningens skrifvelse af den 20
sistlidne December med fornyad begäran att sallqnpct å nyo täcktes be—
vilja föreningen ett år ligt anslag af 600 kronor eller det belopp sällskapet
kan finna Lnnpllgt samt att anslafret matte fran‘ och med a&r 1896 utea

'På grund af sällskapets inskränkta tlllgan ar och med hänsyn till
att landstinget för samma ändamål lemnar bidrag hade förvaltningsut—
skottet äfven för innevarande ar afstyrkt bifall t111 den gjorda flamst.lll—
ningen, hvilken äfven af sällskapet afslogs.

— $ '8. Sedan forvaltningsutskottet boslutat att ledamotsafgifter hä—
danefter skola indrifvas genom utsändande af postförskott hade utskot—
tet hemställt att; då det vore oegentligt att sasom hittills skett uppde—
bitera arsafglfterna för ett år först under . det pltfol_]ando på af utskottet
beslutadt sätt, 1896 års afgifter skulle uppbäras under samma år och
såsom en fOle deraf forogaende års afgifter skulle få ur räkenskapen af—
foras, och blef detta sillskapet beslut.

§ 9. Med anledning deraf, att en komité blifvit enligt anmodan af
Kongl. Maj:t af ]\onunffcns Befallningshafvande tillsatt att anskaffa och
ombesorJa utställning af industrialster ifrån länet vid 1897 &rs industri—
utställning i Stockholm hade utskottet på grund af derom gjord fram—
ställning, då det —syntes utskottet som om det tillhorde saml hushall—
nmgssallskapet som landstinget att dertill bidraga, foreslagit att s.tllqkapet
för underlättande af komltens uppdrag måtte ställa ett belopp af 2,000