OCR Output

Protokoll hållet vid Westerbottens läns Kongl.
Hushållningssällskaps vintersammankomst i Umeå
den 15:de Januari 1896.

Närvarande: af forvaltningsutskottets medlem—
mar: Ordforanden, Landshofdingen m. m. J. Cruse—
bjorn, v. Ordforanden, Ofversten m. m. L. Schoning,
Ofverjägmästaren m. m. A. M. Hellström, Härads—
skrifvaren O. Th. Bergstrom, Kronolänsman Joh.
Broman, Skiftesgodemannen Joh. Jonsson i Ytter—
hiske och Nämndemannen P. Sandström i Teg samt
t. f. skattmästaren Länsnotarien F. Bergenholtz.

Af Hushållningssällskapets medlemmar hade
tillstädeskommit Häradsdomaren E. Nilsson i Böle,
Lektor G. N. Pahl, Verksegaren J. 0. Rydin å Sten—
fors, — Handlanden Carl Rydin, Länsmejeristen J.
Cowan—Nyberg, Adjunkten P. B. Regnér, Diknings—
förman Joh. Andersson, Kyrkovärden Joh. Petters—
son i Grisbacka, Hemmansegarne Carl Bodén i
Hakmark och J. Jonsson i Böle, Inspektoren Edvin
Westerlund fr. Robertsfors, Hemmansegaren P. Jons—
son i Obacka, Sjokapten 0. Jonsson i Teg, Kom—
missionslandtmätaren H. R. Linder, f. Regements—
likaren m. m. G. Waldenstrom, Komminister Knut
Hallberg, Borgmästaren A. Ahlstrand, Länsagrono—
men Axel Bosin, Adjunkten Oskar Lundqvist, Kap—
ten O. Scherdin, Kommissionslandtmiitaren Frans
Sjostrom, Landtmiteriauskultanterne J. Gezelius och
K. Grubbstrom, Hemmansegarne W. Aberg i Stock—
sjö och Aug. Lundberg i Teg, Kommissionslandt—
mätaren 1. A. Lindahl, Bokbindaren F.—Sporrong,
Tullforvaltaren m. m. F. W. Fliesberg, Agronomen
J. Söderblom, Adjunkten E. G. Lindahl, Handlan—
den G. A. Lindgren i 'Täfteå, Sakforaren A.. H.
Kollberg, Hemmansegaren Joh. Andersson Baggböle,
Lektor F. Tornvall, Grosshandlaren E. Unander—
Scharin, Redaktor Edv. Lindroth, och ' Kaptenen
Leopold_ Grahn. Hvarjemte några utom sällskapet
stående personer tillstädeskommit.

§ 1. Sedan Herr Ordforanden helsat de närvarande välkomna före—
drogs och upplästes af undertecknad förvaltningsutskottets årsberättelse
(bil. A.)

§ 2. Föredrogos Länsagronomens, Länsmejeristens, Länsträdgårds—
mästarens, Dikningsformannens, Agrikulturkemistens; kringresande slöjd—