OCR Output

Vasterbottens lans allmänna
Kungörelser

år 1921.

Ser. A. Landskansliet. N:r 243,

Uppläses i Vilhelmina sockens kyrka.

Till allmän kännedom kungöres härmed, att Länsstyrelsen genom Ang. forind—
den 31 innevarande december meddelat utslag förordnat om sådan änd— rad indel—
ring i den for Vilhelmina socken den 31 december 1920 bestämda valdi— ning av Vil—
striktsindelning, att fran Nästansjö valdistrikt skola avskiljas foljande helmina soc—
byar och områden nämligen: Brännåker, Gråtanliden, Hansbo, Idliden, ken i val—

Liden, Långstrand, Luspen nya, Norrback, Sandvik, Sjulsmark, Tresund
och Västanbäck samt kronotorpen å kronoparkerna Björnberget, Grå—
tanberget, Luspen och Vojmsjölandet, vilka tillhopa, under _
Tresunds valdistrikt, med vallokal i Tresund, skola utgöra särskilt val—
distrikt för val till riksdagens andra kammare samt for val ay landstings—
män och kommunalfullmäktige.

Detta beslut skall, där det icke på anforda besvär undanrodjes, tra—
da i tillämpning beträffande val, som förrättas enligt den röstlängd, som
kommer att upprättas under år 1922.

Det åligger landsfiskalen i Dikanäs distrikt att om denna kungörelses
uppläsande i Vilhelmina sockens kyrka från pastorsämbetet infordra och
skyndsamt hit insända uppläsningsbevis.

Umeå i Landskansliet den 31 december 1921.

AXEL SCHOTTE.
Gustaf Hultman

UmeA 19714. Tryckerifören. Folket, u. p. &.

distrikt.