OCR Output

e o. en
ia över Nyby by, å vilken karta gränserna för det sålunda utvidgade sam—
ballet funnes betecknade med röd färg.

Uti skrivelse den 17 september 1920 har lansstyrelsen understallt be—
rorda utslag Kungl. Maj:ts prövning och därvid tillika, efter hörande av
kommunalstämman i Vännäs socken och övriga vederbörande, hemställt,
dels att Kungl. Maj:t täckttes meddela sådant förordnande rörande till—
lämpningen inom nyssnämnda områide av 1 kap. i lagen om fastighets—
bildning i stad och därmed även byggnadsstadigan för rikets städer, var—
om i 41 $ av nämnda kapitel förmäles, dels ock att Kungl. Maj:t täcktes
förordna, att de för Vännäs municipalsamhälle redan fastställda huvud—
grunder för tillämpningen av byggnadsstadgan och de enligt Kungl.
Maj:ts cirkulär den 24 oktober 1919 av länsstyrelsen jämlikt bifogad kun—
görelse den 23 december 1919 utfardade foreskrifter rörande tillämpning
inom samhället av nya hälsovårdsstadgans föreskrifter för stad skulle päl—
la jämväl för berörda ytterligare om råde.

Till följd av remiss har medicinalstyrelsen den 25 oktober 1920 i ären—
det avgivit utlatande.

Kunigl. Maj:t finner skaligt dels, jamlikt 1 kap. 41 § i lagen om fas—
tighetsbildning i stad, forordna, att samma kapitel skall äga motsvarande
tillampning inom det i länsstyrelsens utslag omformilda omrade, och att
i följd därav byggnadsstadgan för vikets städer skall i tillämpliga delar
gälla inom nämnda omräde, dels ock fastställa länsstyrelsens ifragava—
rande ‘beslut, att vad i hälsovårdsstadgan den 19 juni 1919 är föreskrivet
om stad skall i tillämpliga delar gälla inom samma område; varjämte
Kungl. Maj:t förklarar, att sistnämnda områide skall ingå såsom del i
V innas municipalsamhilles område och med detsamma bilda ett munici—

De huvudgnunder, vilka jamlikt brevet den 16 juni 1899 gälla med avse—
ende å tillämpningen av byggnadsstadgan inom det forutvarande municipal—
samhällets område, ävensom de av länsstyrelsen genom ovannämnda kun—
görelse den 23 december 1919 utfärdadt> föreskrifter i fråga om tillämp—
ningen därstädes av nya hälsovårdsstadgans föreskrifter — rorande stad
skola gälla jämväl för det område, som genom Kunigl. Maj:ts nu medde—
lade beslut blivit inforlivat med samhället; och uppdrager Kungl. Maj:t
at lansstyrelsen att, med tillämpning av dessa huvudgrunder, utfärda er—
forderliga bestimmelser i

Detta meddelas lansstyrelsen till egen och vederbörandes kännedom
och efterrättelse. Omförmälda av Goran Hillert upprittade karta ävensom
en annan i Arendet ingiven karta överlämnas härjämte för att vederbo—
rande tillstillas; skolande kopia av förstnämnida karta skyndsamt insän—
das till byggnadsstyrelsen.,

Stockholms slott den 7 oktober 1921.

GUSTA F,
Henning Elmquist.

Umeå i Landskansliet den 31 december 1921.

AXEL SCHOTTE.
& Gustaf Hultman.

”meå 1981. I‘ryckerifGren. Félket, u. p. &.