OCR Output

Vasterbottens lans allmanna
ungorelser

ar 1921.

Ser. A. Ca nds kansliet. N:r 242.

Uppläses i Vännäs sockons kyrka

Till vederborandes kanusdom och efferrattelse kungöres härmed
Kung!. Maj:ts nådiga brev den 7 okteber 1921 angaende tfillasmpning ay
T kap. i lagen om fastighetskilldning i stad avensom byggnadsstadgan för
rikets städer samt hälsovårdsstadgans föreskrifter rörande stad inom vis—
sa områden invid Vännäs municipalsamhälle, så lydande:

Gustaft ete. — — — — — —
Vår ynuest ete. — — — — — — —

Genom särskilda brev har Kungl. Maj:t dels den 25 september 1896
faststallt länsstytelsens i Västerbottens län underställda beslut, att bygg—
nadsstagan för rtkets städer skulle i tillampliga delar galla for det om—
rade ay hemmanet 5/52 mantal n:o 7 Nyby i Vanuas socken, som å före—
tedd kopia av ”plan över Vännäs stationsomräde” funnes betecknat med
h, e. d, e. 1, 2. i i k 1 m m o. p q s t, u, v x
y. z, ä, ä, $, ävensom meddelat vissa huvudgrunder för nämnda stadgas
11]1&1111‘111110 inom omradet, dels den 15 juni 1899 fastställt andrade huvud—
grunder i berörda hänseende, dels ock den 1 november 1901 fastställt läns—
styrelsens understallda beslut den 8 juli samma år, att halsovardsstad—
gans för riket föreskrifter rorande stad skulle i tillämpliga delar gälla
inom ovannämnda område vid Vännäs järnvägsstation, ävensom _ fast—
stallt huvudgrunder for namnda foreskrifters tlllampmng därstädes.

Sedan fråga väckts om utvidgning av samhällets ommåde, har läns—
styrelsen, efter vedetrborandes horande, genom utslag .den 11 mars 1920,
med stöd av 34 § i halszovardsstadgan den 19 jumi 1919, forordnat, att sam—

ma stadgas foveslar 1f¢(“ om stad — vilka enligt Kungl. Wai'ts cirkulär den
24 oktober 1919 iblivit fran och med den 1 januar; 1920 i tllldmphn‘t delar
gällande inom Vännäs municipalsamhälle — jämväl skulle i tillämpliga
delar gälla inom det närmast cmkring Vännäs municipalsamhälle belägna
Umrådc —med undantag av statens järnvägars stationsområde — som med
en areal av 292,20 hektar begränsades i nordost av rågången mot Vännäs
by, i sydost, söder och sydväst av Ume älv och i nordväst av .'ågånue.n
mellan å ena sidan hemmansskiffena Litt Gab och Litt La och & andra si—
dan Litt B och Litt Eaa enligt en ay Goran Hillert år 1918 upprättad kar—

Ang. till—
lampnmc av
1 Kkap.. i 1a—
gen om fas—
tighetsbild—
ning i stad,
byggnads—
stadgan för

a rikets städer

och hälso—
rärdsstad— '
gans före |
skrifter rö—
rande
inom vissa
omraden in—
vid Vännäs
municipa!—
samhälle,