OCR Output

Vasterbottens lans allmanna
Kungorelser

ar 1921.

Ser. A. L a nds k ansli et. N:ris 239—241,

N:r 239. 1921 den 25 november har Burträsks tingslags häradsrätt Ang. rytta—
beviljat lagfart å den från 1/2 mantal N:o 1 och 9/16 mantal N:o 5 Lapp— re, soldat—
vattnet i Burträsks socken avsöndrade soldatroten N:r 74 Frisk om 0,849 och båts—
hektar (R. nr Friskroten 1!), som Anders Vilhelm Frisk köpt av rotehål— manstorps
larne och har därvid, jämlikt lagen den 18 oktober 1907 angående ryttare—, befriande i
soldat— och båtsmanstorps befriande i vissa fall fran inteckningar i stam— vissa fall
hemmanet antecknats, att ligenheten utgjorde omrade, som varit till stän— från ansvar

digt soldattorp anslaget. for inteck—
ningar i

e ts stammhem —
manet.

N:r 240. 1921 den 25 november har Burträsks tingslags Ang. ena—
beviljat lagfart & den fran 9/16 mantal N:r 1 och 1/2 mantal N:r 2 Tjirn _ handa.
i Burträsks socken avsöndrade soldatroten ”Skog” om 1,185 hektar (R. nr
Skogsroten 1!), som E. Robert Larsson (köpt av rotehållarne och har därvid,
jämlikt lagen den 18 oktober 1907 angående ryttare—, soldat— och båtsmans—
torps befriande i vissa fall fran inteckningar i stamhemmanet antecknats,
att lägenheten utgjorde om råde, som varit till ständigt soldattorp anslaget.

N:r 241. Sedan Burträsks tingslags häradsrätt den 2 juni 1908 bevil— Ang. ena—
jat lagfart å den från Bygdetrask N:ris 7—10 i Burträsks socken avsönd— — handa.
rade soldatroten N:r 91 Westin (R. nr Vernersro 1), som Verner Hedbom
köpt av Per Hjalmar Boström, har den 25 november 1921, jämlikt lagen
den 18 oktober 1907 angående ryttare—, soldat— och båtsmanstorps befrian—
de i vissa fall fran inteckningar i stamhemmanet i lagfartsprotokollet an—
teäknats att lägenheten wutgjorde område, som varit till ständigt soldat—
torp anslaget.

Umeå i Landskansliet den 31 december 1921.

AXEL SCHOTTE.
Gustaf Hultman.

Umei 19%21. Tryckerifören. Folket, u. p. a.