OCR Output

Vasterbottens lans allmänna
Kungorelser

ar 1921.

Ser. A. L a nds k a ns li et. N:r 239.

A L L M A NNELIGEN EFTERLYSES:

på begäran av beväringsbefälhavaren vid Flottans station i Stockholm: &;"’(in?lfl;r

Varnpliktige M 10 ***/ims & Malmberg, Karl Magnus, fodd den 20
maj 1893 och kyrkobokford i Degerfors forsamling, vilken uteblivit fran
återstående tjänstgöring vid Flottans station med inryckningsdag den
18 mars 1921.

Krono— och stadsbetjänte anmodas att i anledning av förestående
efterlysning noggrant fullgora vad dem lagligen åligger.

Umeå i Landskansliet den 31 december 1921.

AXEL SCHOTTE.
E. Emilén.

Umeå 19214. TryckerifGren. Folket. u. p. a.