OCR Output

Vasterbottens lans allmanna
Kungorelser

ar 1921.

Ser. A. Landskansli et. N:r 237. c

Till :kännedom kungores, att Kungl. Maj:t, på därom av S§venska Ang. befri—
Roda Korsets byrå för hjälpverksamhet i Ryssland gjord framstallning, o_lse från er—
förklarat, att vederbörande hamnägare må, utan hinider av bestämmelser— läggande av
na i $ 8 mom. 19 av Kungl. Förordningen angående taxor å hamnavgif— Pamnavgif—
ter den 31 december 1907, medgiva befrielse för sökanden från erläggande t& vid av
av de hamnavgifter för fartyg eller gods, som må kunna ifrågakomma SV&NSka Rö—
vid av sökanden anordnade transporter för hjälpsamheten i Ryssland. 44 Korset

Umeå i Landskansliet den 31 december 1921. anordnade
transporter

AXEL SCHOTTE. för (hjälp—

Gustaf Hultman. verksam het

i Ryssland.

Umeå 1921: »‘TryckerifOren. Folket, u: p. a.