OCR Output

Västerbottens lans allmanna
Kungorelser

ar 1921.

Ser. A. Fa d s k a‘n‘s !.i e t. N:r 236.

Upplises i Degerfors och Lycksele socknars
kyrkor.

Kungl. Järnvägsstyrelsen. har. hos Kungl. Maj:t i . underdånighet
hemstallt att Kungl. Maj:t wville forklara Styrelsen berättigad att ej
imindre i den ordning, lagen om expropriation den 12 maj 1917 stadgar,
expropriera for bandelen Amsele — 82 km. vid Lycksele å statsbanan
Hällnäs——Stensele erforderlig mark, omfattande, där ej å vid ansok—
ningen fogade planritningar annorlunda angivits, en areal av femton
meters bredd å ömse sidor om den renstakade linjen samt därutöver nö—
diga områden för anläggning av trafikplatser å samma sträcka än ä—
ven, om styrelsen så skulle finna ändamålsenligt, överlåta expropria—
tionsrätten å Västerbottens läns landsting. På grund härav och till
följd av nådig föreskrift vill Länsstyrelsen härigenom förelägga ve—
derbörande ägare och innehavare av de fastigheter, som av expropria—
tionen beröras, så ock annam, som :kan av densamma lida men, att inom
fjorton dagar efter det denna kungörelse blivit i Degerfors och Lyck—
sele socknars kyrkor upplast, hit inkomma _ med sina till ; Ko:
rrungen _ ställda — underdåniga — yttranden, huruvida den_ aysedda
markens avstående eller upplåtande är med särskilda olägenhe—
ter forenad (eller annan lämplig mark kan mindre olagen—
het tagas i anspråk eller eljest något är att jerinra i anledning av
framställningen, vid pålföljd att underlåtenhet därutinnan icke kommer
att hindra ärendets avgörande på för handen varande skäl. Hand—
lingarna i ärendet med tillhorande ritningar samt forteckning å ifråga—
varande markområden och deras ägare komma att under tiden hållas
tillgängliga hos landsfiskalen i Lycksele södra distrikt för de rättsä—
gare, som önska av desamma taga del.

Umeå i Landskansliet den 29 december 1921.

AXEL SCHOTTE.
Gustaf Hultman.

‘Imed 1921 —‘I‘ryckerifOren Folket, u: p. a.

Ang. expro—
priation.