OCR Output

Vasterbottens lans allmanna
Kungörelser

ar 1921.

Ser. A. L an ds ka n s li e t. N:r 235.

Uppläses i Jörns sockens kyrka.

För vederborandes kännedom och efterrättelse kungöres att Kungl. Ang.fridlys—
Maj:t — som genom resolution den 2 december 1921 tillåtit Strycksele ning av e—
elektriska forening eller dess rättsinnehavare att, under förbehåll av lektriska
ensikild rätt, med anslutning till Jörns elektriska aktiebolags elektriska högspän—
högspänningsledning Petiknäs—Jörns stationssamhälle framdraga hög— nings— och
spänningsledningar från Pärlströms by i Jörns socken till byarna Jörn, lågspän—
Selsliden, Strycksele, Långnästräsk och Högheden i samma socken och ningsled—
desamma nyttja till den 6 maj 1961 samt att under samma tid hava led— — ningar.
ningarna framdragna över mark, tillhörande kronoparkerna Västra
Jornsmarken, Ostra Jornsmarken och Selsliden samt kyrkoherdebostäl—
let 9/64 mantal Jorn N:o 2 i Jorns socken ävensom att tillsvidare intill
dess annorlunda forordnas hava till anläggningen hörande lågspänn—
ningsledningar, vilka fora vaxelstrom med en spanning icke väsentligt ö—
verstigande 220 volt till jord, framdragna inom område för allmän väg
— i samband därmed förordnat, att ifragavarande högspännings— och
lagspanningsledningar skola åtnjuta samma skydd, som jämlikt 19 ka—
pitlet 13 och 22 $$ strafflagen tillkommer statens elektriska ledning för
belysning, för uppvärmning eller för överföring av drivkraft.

Umeå i Landskansliet den 21 december 1921.

AXEL SCHOTTE.
Gustaf Hultman.

UmeA 14%:. ‘FTivckerifGren. Folket, u..p. a.