OCR Output

Vasterbottens lans allmanna
Kungörelser

Ser. A. Landskansliet. N:r 234.

Uppläses i Hörnefors sockens kyrka.

Till allmän kännedom kungöres härmed, att Länsstyrelsen på där— Ang: förbud

om av Hörnefors Sulfitfabrik gjord framställning genom resolution den

att beträda

16 innevarande december funnit skäligt att tillsvidare och intill dess VISSt Områ—

annorlunda forordnas stadga forbud for envar vid vite ay tio kronor att
å andra ställen än där övergångar anordnats beträda träbeklädnaden
till en vattentub, sträckande sig fran Hörnefors Bruk till Hornefors Sul—
fitfabrik.

Umeå i Landskansliet den 20 december 1921.

AXEL SCHOTTE.
Gustaf Hultman.

GUmeå 1921. ''ryckerifören. Folket, u. p. a.

de mellan /
Hörnefors
Bruk och
Hörnefors
sulfitfabrik.