OCR Output

Västerbottens läns allmanna
Kungorelser

ar 1921.

Ser. A. Lands k a nsl iet, N:ris 232, 233 ‘/;

N:r 232. Jämlikt 3 $ mom. 3 i nådiga stadgan den 31 december Ang. utök—
1902 om elektriska anlaggningar for belysning eller arbetsoverforing ning av e—
kungores harmed, att Fällfors Elektriska Forening 'hit anmält, att före— lektrisk
ningen beslutat sådan utökning av föreningens ledningar från Källdal ledning.
till Stormark i Byske socken, för vilken icke erfordras Kungl. Maj:ts
tillstand.

N:r 258 /. På begaran intages harmed foljande

K U N G 0 R E L S E.

Skogslapparna inom Malå lappby kallas till samman— Ang. sam—
trade for behandling av vissa dem rörande ärenden på vanligt ställe i mantriade
Malatrask den 21 instundande januari kl. 11 fm. med lappar.

Vilhelmina den 14 december 1921.

Lappfogden.

Umeå i Landskansliet den 19 december 1921.

AXEL SCHOTTE.
Gustaf Hultman.

Umei 1921. 'Tryckerifören. Folket, u. p.‘ 2