OCR Output

k $ Q. ss

lagen tillkommer statens elektriska ledning for belysning, for uppvärm—
ning eller för överföring av drivkraft.

e m e e

N:r 281. På begäran intages härmed följande
K U N G 0O R EL S E.

Nomadlapparna tillhörande nedan nämnda lappbyar kallas häri—
genom till sammanträde för behandling ay vissa dem rörande ärenden
å följande tider och ställen:

YVilhelmina norra och södra lappbyar uti Amalienborg vid Asele
kyrkoplats måndagen den 7 instundande januari kl. 10 fm.

Umbyns, Ranbyns, Vapstens, Grans och Rans lappbyar å gäst—
givargården i Lycksele den 16 i samma månad kl. 12 på dagen.

Vilhelmina den 9 december 1921.

Ang. sam—
manträden
med lappar.

Lappfogden.
Umeå i Landskansliet den 16 decemiber 1921.

AXEL SCHOTTE.
Gustaf Hultman.

Umeå 19%1. ‘TryckerifOren: Folket, u. p. a