OCR Output

Vasterbottens lans allmanna
Kungorelser

ar 1921.

Ser. A. L a nds k an s li eft. N:ris 229—231.

Uppläses i Burtrisks, Lovangers och Ny—
sitra socknars kyrkor.

N:r 229. För vederbörandes kännedom och efterrattelse kungores
att Kungl. Maj:t — som genom resolution den 18 novemiber 1921 tillåtit
Vebomarks elektriska kvarn— & belysningsförening u. p. a. eller dess
rättsinnehavare att, under förbehåll av enskild rätt, från en kraftsta—
tion vid Tjärn i Burträsks socken framdraga elektriska högspännings—
ledningar till Näset och Broträsk i Lövångers socken samt Grimsmark i
Nysatra socken och desamma nyttja under en tid av fyrtio år även—
som. att tillsvidare hava till anläggningen hörande lagspannings—
ledningar, vilka föra växelström med en spänning icke vasentligt ö—
verstigande 220 volt till jord, framdragna inom område för allmän väg
— i samband därmed forordnat, att ifragavarande hogspannings— och
lågspänningsledningar skola åtnjuta samma skydd, som jämlikt 19 ka—
pitlet 13 och 22 $$ strafflagen tillkommer statens elektriska ledning för
belysning, för uppvärmning eller for överföring av drivkraft.

Uppläses i Byske sockens kyrka.

N:r 230. För vederbörandes kännedom och efterrättelse kungores
att Kungl. Maj:t — som genom resolution den 25 november 1921 tillåtit
Aby Alyvdals elektriska forening u. p. a. eller dess rattsinnehavare, att,
under förbehåll av enskild rätt, med anslutning till föreningens vi
Storfallet i Aby älv utgående kraftledningsnät framidraga höjgspänn—
ningsledningar fran Gagsmark i Byske socken till Renholmen och Avan
i samma socken och desamma nyttja till den 29 april 1961 även—
som att tillsvidare hava till anlaggningen . horande lagspannings—
ledningar, vilka föra växelström icke väsentligt överstigande 220 volt
till jord framdragna inom område för allmän väg — i samband därmed
förordnat, att ifrågavarande högspännings— och lågspänningsledningar
skola åtnjuta samma skydd, som jämlikt 19 kapitlet 13 och 22 $$ straff—

Ang. frid—
lysning ay
elektriska
högspän—
nings— och
lågspän—
ningsled
ningar.

Ang. frid—
lysning av
elektriska
högspän—
nings och
lågspän—
ningsled—
ningar.