OCR Output

Vasterbottens lans allmanna
Kungorelser

ar 1921.

Ser. A. a n d s ka a s Li e 1. N:r 228.

Uppläses i kyrkorna i länets kustsocknar.

Med anledning av därom väckt förslag har fiskeriintendenten i övre
norra distriktet hos Länsstyrelsen hemställt, att såsom tillägg till 9 $ av
den av Länsstyrelsen :den 30 maj 1882 utfärdade stadgan angåendle fickets
utövande inom länet med undantag av lappmarken måtte införas följande
bestämmelse :

”För fångst av lake må dock under vintermånaderna till och med
den 31 mars användas ryssjor, som ej i någon del äro högre än 1,2 meter,
med för ändamålet lämplig maskstorlek.”

Till följd härav kallas vedembörande, som av frågan beröras, härige—
nom för att i ärendet 'höras till sammanträde inför Lansstyrelsen å ses—
sionssalen härstädes lordagen den 14 instundande januari kl. 11 fm. samt
å landsfiska! A. Wallgrens kontor i Skellefteå torsdagen den 12 instun—
dande januari kl. 7 em.

Under tiden halles ovan omförmälda förslag om tillägg i berörda
stadga tillgängligt hos pastorsäm'betena i länets kustsocknar.

Umeå i Landskansliet den 12 december 1921.
På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman E. Emilén.

vimed. Folkel. 11.

Ang. sam—

mantrade i

fiskeriären—
de.