OCR Output

Västerbottens läns allmänna
ungörelser

år 1921.

Ser, K. Landsk ansliet, N:ris :2206—22 7:

Ang. tings—

N:r 226. Vederbörande domhavande har hit anmält att sammantra— in t
avslutning.

de för avslutande av lagtima hösttinget med Skelleftea tingslag blivit ut—
satt att hållas å tingshuset i Skellefteå fredagen den 22 innevarande de—
cember med början kl. 10 före middagen.

N:r 227. Vederbörande domhavande har hit anmält att särskilt sam— Ang. tings—
manträde för avslutande av årets lagtima (höstting med Umeå domsaga avslutning.
blivit utsatt att äga — rum torsdagen d@en 29 innevarande december med
början kl. 11 före middagen.

Umea i Landskansliet den 9 december 1921.

På Länsstyrelsens vägnar:
Gustaf Hultman. E. Emilén.

Umea 1921 Iryckerifören. Folkei, u. p. a