OCR Output

*. 2 ——

galla inom det i länsstyrelsens utslag omförmälda området, vilket på
grund av ovannämnda brev ingår i Djupviks municipalsamhälle.

Därjämte förordnar Kungl. Maj:t att foljande huvudgrunder skola
gälla i avseenide å nämnda stadgars tillämpning inom samhället, nämligen :

a tt allt, som jämlikt ordningsstadgan och brandstadgan för rikets
städer ankommer på stadsfullmäsktige eller allmän rådstuga, skall inom
samhället tillkomma dess municipalfullmäktige eller, där sådana ej finnas,
municipalstämma;

att vad i ordningsstadgan och brandstadgan är föreskrivet om po—
lismyndighet, magistrat eller i dess ställe tillsatt styrelse eller drätsel—
kammare skall gälla för samhällets municipalnämnd; dock ged iaktta—
gande dels att de skyldigheter, som enligt 10 $ av brandstadgan åligea
polismyndighet och enligt 14 $ av samma stadga magistrat eller poliskam—
mare, överlåtas på landsfiskalen i orten, vilker jämväl skall tillkomma,
vad enligt 13 § ay ordningsstadgan tillhor polismyndighet, dels att muni—
cipalnämnden icke äger utöva den rätt, som enligt 21 $ av ordningsstad—
gan tillkommer magistrat att i vissa diar avsedda fall utfärda nya, med
botesbestimmelser forenade ordningsforeskrifter, utan 'bör nämnden, där
behovet av sådan föreskrift finnes vara så trängande, att det i 20 $ av
ordningsstadgan föreskrivna förfaringssätt skulle medföra vådlig tidsut—
dräkt, genast underställa frågan länsstyrelsens beprövande, dels ock att
municipalnämnden icke heller äger utöva den polismyndighet i stad uti
22 $ av ordningsstadgan tillerkända rätt att genom föreläggande av vite
tillhålla den, som tredskas, att ställa sig en av samma myndighet given
föreskrift till efterrättelse, utan må municipalnämnden, där sådan vites—
bestämmelse anses i särskilt fall erforderlig, därom hos länsstyrelsen göra
anmälan;

att förseelser mot cvannämnda stadgar samt därpå grundade ord—
ningsföreskrifter ävensom brandordning för samhället skola av allmän a—
klagare åtalas vid domstolen i orten; och uppdrager Kungl. Maj:t ät läns—
styrelsen att med tillämpning av dessa huvudgrunder, utfärda erforder—
liga bestämmelser i ämnet.

Detta meddelas länsstyrelsen till kännedom och efterrättelse samt för
vederbörandes förständigande.

Stockholms slott den 7 oktober 1921.

GUSTA F,
Henning Elmquist.
Umeå i Landskansliet den 7 december 1921.

På Länsstyrelsens vägnar:
Gustaf Hultman, Gustaf Heintz.

Umeå 1484. ; 'Tryckerifören. Folket, u. p. &