OCR Output

Vasterbottens lans allmanna
ungorelser

ar 1921.

Ser. A. '# L a nds kansliet. N:r 225.

Uppläses i Holmsunds sockens kyrka.

Till vederbörandes kännedom och efterrättelse kungöres — härmed Ang.tilämp—
Kungl. Maj:ts nådiga brev den 7 oktober 1921 angående tillämpning av ning av ord—
ordningsstadgan och brandstadgan for rikets städer inom viss del av ningsstad—

Djupviks lastageplats, så lydande: gan och
brandstad —

Gustaf etc. — h
gan for ri—

kets städer

Genom brev. den. 9. februari 1894 har Kungl. Maj:t förordnat, (att inom viss
vad i hälscvårdsstadgan för riket funnes föreskrivet om stad skulle i till— del av Djup—
limpliga delar lända till efterrättelse för hamnplatsen Djupviks reglerade viks lastage—
område, vilket funnes upptaget inom en gul linje å en av vice kommis— plats.
sionslantmätaren Alfred Wistfeldt upprittad karta.

Vår etc. — — — — — — —

Genom brev den 27 maj 1897 har Kungl. Maj:t vidare fastställt läns—
styrelsens i Västerbottens län den 27 februari samma år meddelade be—
slut, att byggnadsstadgan för rikets städer skulle i tillämpliga delar gäl—
la för det vid Djupviks lastageplats avsatta område, som funnes å en av
kommissionslantmiitaren, kaptenen A. Wästfeldt från en förslagskarta ö—
ver nämnda plats år 1894 verkställd kopia utmärkt inom gränserna A. B.
C. B. J5 och F. %

På därom gjord framställning och efter vederbörandes hörande har
länsstyrelsen genom utslag den 14 juni 1921 förordnat, att ordningsstad—
zgan och brandstadgan för rikets städer skulle i tillämpliga delar gälla
inom det område vid Djupviks lastageplats, varest enligt ovanberörda
brev den 9 februari 1894 och den 27 maj 1897 hälsovårdsstadgans för riket
föreskrifter om stad samt byggnadsstadgan för rikets städer redan vore
vällande,

Uti skrivelse den 16 september 1921 har länsstyrelsen underställt sitt
berorda utslag Kungl. Maj:ts prövning och därvid tillika avgivit forslag
till huvudgrunder med avseende å ordningsstadgans och — brandstadgans
tillämpning inom samhället.

Kungl. Maj:t fastställer länsstyrelsens ifrågavarande beslut att ord—
ningsstadgan och brandstadgan för rikets städer skola i tillämpliga delar