OCR Output

Vasterbottens lans allmänna
Kungörelser

ar 1921.

Ser, A. L a nds k ans liet. N:r 224.

Ang. tings—

Vederbörande domhavande har hit anmält, att särskilda samman— avsjutning.

träden för avslutanide av innevarande års lagtima höstting äro utsatta att
taga sin borjan med Nordmalings och Bjurholms tingslag å tingsstället
vid Nyåkers järnvägsstation onsdagen den 21 december 1921 klockan 10
f. m. samt med Degerfors tingslag å tingsstället i Degerfors by torsda—
gen den 22 decemiber 1921 klockan 5 e. m.

Umeå i Landskansliet den 6 december 1921.

På Länsstyrelsens vägnar:
Gustaf Hultman. Gustaf Heintz.

Umeå 1921. 'Tryckerifören. Folket, u. p. a.