OCR Output

Västerbottens läns allmänna
Kungorelser

ar 1921.

Ser. A. Land skansliet. N:r 221.

Till vederbörandes kännedom kungöres härmed att Kungl. Medici-A“gj RY M
nalstyrelsen genom cirkulär den 9 november 1921 faststallt ny indelning delnm% ay
av hospitalsdistrikten att gälla från och med den 1 januari 1922 samt där— l}OSI?ltals¬
vid betraffande Västerbottens län fastställt följande områdesindelning: distrikten.

Hela länet med undantag ay Byske, Jorn, Skellefteå landskommun
och Lövånger: Östersunds hospital: Byske, Jörn, Skellefteå landskommun
och Lövånger: Piteå hospital och asyl.

Därjämte har bestämts att vid tillämpningen av denna indelning bl.

a. följande 'bestämmelser skola gälla :

1:0 Sinnessjuk intages i allmän'het på den anstalt, till vilken han
med hänsyn till sin hemort hör; dock intages den, som. blivit i behov av
hospitalsvård under vistelse å främmande ort, samt den, vars hemort är
tvistig ävensom mutlänninig på närmastie hospital, där plats kan beredas.

2:0) Områdesindelningen gäller endast sjuka ay allmän klass.

Umeå i Landskansliet den 2 decemiber 1921.

På Länsstyrelsens vägnar:
Gustaf Hultman. ' Gustaf Heintz.

jjmeå 1921. 'Tryckerifören. Folket, u. p. a