OCR Output

Västerbottens läns allmänna
Kungörelser

ar 1921.

Ser. A. L a nds k a ns l iet. N:r 220.
A L L M A NNELIGEN EFTERLYSES: Ang. allmän
på begäran av chefen för Kungl. Västerbottens regemente: efterlysning

Värnpliktige 192 '*/;»:;; Lindqvist, Olof Anders, född den 20 maj 1897
och kyrkobokförd i Olofsberg, Svanfors, i Skellefteå, vilken utan anmält
laga förfall uteblivit från repetitionsövning vid nämnda regemente.

Krono— och stadsbetjänte anmodas att i anledning av förestående
efterlysning noggrannt fullgöra vad dem lagligen åligger.

Umeå i Landskansliet den 30 november 1921.

På Länsstyrelsens vägnar:
Gustaf Heintz. E. Emilén.

1921. Tryckerifören. Folket, u. p. a.